ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2018
 
Συμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  • Θέμα διαγωνισμούΣυμφωνία - Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών18/10/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης23/10/2018 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ26/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης26/09/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Προκήρυξη στον Ευρωπαϊκό Τύπο:Λήψη Αρχείου
  • ΕΕΕΣ:Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης:Λήψη Αρχείου