ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια δύο (2) εφεδρικών πτερωτών για τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου Σίνδου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/07/2018  10:00 πμ
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών31/07/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης29/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ29/06/2018
  • Προκήρυξη---
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου