ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
Σε συνέχεια της από 07.05.2018 ανακοίνωσής της, η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι στις 11.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής εταιρείας ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, ήτοι ποσού € 2.400.000 με καταβολή μετρητών. Το σχετικό πρακτικό της πιστοποίησης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρήθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ την 31/5/2018.
Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε € 2.460.000 διαιρούμενο σε € 4.920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50.