ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 
Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης
  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού21/06/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών21/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης18/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ-/-/-
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις-
  • Τεύχος διακήρυξης-