Πληροφορίες
CC-Ware
 

Το CC-WARE είναι μια ευρωπαϊκή δράση με στόχο να αναπτύξουμε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κοινή στρατηγική εδαφικής συνεργασίας για την προστασία των υδάτων, δημιουργώντας «ασπίδα» ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Συμμετέχουν δεκατέσσερις εταίροι από 7 χώρες-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία) και 3 εκτός ΕΕ κατά την ένταξη στο πρόγραμμα (Σερβία, Κροατία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη), με συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων έως και τελικών χρηστών (εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδατος όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες για την κλιματική αλλαγή, στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές πρόκειται να ανεβεί η θερμοκρασία και να μειωθούν οι βροχοπτώσεις. Η εξέλιξη αυτή μαζί με τις αλλαγές στις χρήσεις γης, που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποσότητα και την ποιότητα των νερών που προορίζονται για ύδρευση. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής:

  1. Κάνουμε αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων και εκτιμήσεις για το μέλλον με βάση μια κοινή μεθοδολογία.
  2. Καταστρώνουμε σενάρια διαχείρισης των υδάτων, συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι, λιβάδια, περιαστικές περιοχές) στη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.
  3. Καταρτίζουμε ενιαία διακρατική στρατηγική για την ενίσχυση των υδατικών πόρων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαμορφώνουμε το πλαίσιο ώστε να ληφθούν, έμπρακτα πια, δράσεις σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό.

Έτσι, συνδράμουμε στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων όπως αυτοί που υπαγορεύουν η στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» (EU2020), η Στρατηγική για την Παραδουνάβια Περιοχή (Danube Region Strategy), η Ευρωπαϊκή Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά και η Λευκή Βίβλος για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  Έτσι, για πρώτη φορά:

  • θα καταρτιστεί ένας «χάρτης επικινδυνότητας» για τα αποθέματα πόσιμου νερού στη ΝΑ Ευρώπη,
  • θα αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία με δείκτες ευπάθειας (κλιματικούς, υδρολογικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικοοικονομικούς), ώστε να καταγραφούν οι «αντοχές» των οικοσυστημάτων ανά περιοχή σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων. Οι δείκτες θα συνδυαστούν με τύπους οικοσυστημάτων, διαμορφώνοντας τελικά έναν κατάλογο Δεικτών για τις Υπηρεσίες των Οικοσυστημάτων (Ecosystem Services Indicators) της ΝΑ Ευρώπης,
  • θα παρουσιαστούν με διεπιστημονική μέθοδο εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης, ώστε να αμβλυνθεί η ευπάθεια των πηγών του πόσιμου νερού, επάνω σε 4 άξονες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή: 1. αλλαγές στις χρήσεις γης, 2. ενίσχυση της δυναμικής των οικοσυστημάτων, 3. αποτελεσματικότερη κατανάλωση νερού και 4. οικονομικά κίνητρα για την ορθολογικότερη χρήση του,
  • το πλάνο υλοποίησης θα προκύψει από γνώση σε επίπεδο εδαφικής συνεργασίας, η οποία και θα διαχυθεί μέσα από εκδόσεις, εργαστήρια, εκδηλώσεις καλών πρακτικών και γενικότερα γνωμοδότηση προς το κοινό - στόχο (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για το νερό, τα δάση και την περιφερειακή ανάπτυξη).