Πληροφορίες
Σύστημα Λασποσυλλέκτη - Ελαιοδιαχωριστή
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Λασποσυλλέκτης

διάταξη που  λειτουργεί πριν από τον ελαιοδιαχωριστή  και συγκρατεί  αιωρούμενα καθιζήσιμα στερεά.

Ελαιοδιαχωριστής ή λιποσυλλέκτης ή βενζινοσυλλέκτης ή διαχωριστής υγρού (βενζίνες, λάδια, λίπη) πυκνότητας μικρότερης του νερού (ΥΠΜΝ)

διάταξη που συμπυκνώνει, διαχωρίζει και συγκρατεί υγρά ελαφρύτερα του νερού.

Ονομαστικό μέγεθος λασποσυλλέκτη

προκύπτει από αυτό του βενζινοσυλλέκτη - λιποσυλλέκτη. Πρόκειται για απόλυτο μέγεθος, χωρίς τις μονάδες του οποίου η αριθμητική τιμή είναι ταυτόσημη με τη συνολική παροχετευτικότητα αιχμής (για τα συστήματα που παρουσιάζουμε εδώ, αυτή δεν μπορεί να  λαμβάνεται κάτω των 2 l/s)    της διάταξης που εξυπηρετεί κι είναι ένα από τα βασικά μεγέθη επιλογής διάστασης συστήματος (DIN 1999).

Χώρος διαχωρισμού λιποσυλλέκτη

ο χώρος  όπου  συμπυκνώνεται και κατακρατείται το υγρό (βενζίνη, λάδια, λίπη) πυκνότητας μικρότερης του νερού  (ΥΠΜΝ).

Αποθηκευμένη ποσότητα ΥΠΜΝ

η ποσότητα ΥΠΜΝ που κατακρατείται  στο σύστημα και εξαρτάται από το ονομαστικό μέγεθος. Ο όγκος είναι αυτός που προκύπτει στο σύστημα μέχρι να κλείσει η βαλβίδα ασφαλείας του τελευταίου ή ο  επιπλέον όγκος  παράπλευρης δεξαμενής υπερχείλισης συμπυκνωμένων λαδιών, όπως  εναλλακτικά  ζητείται. Η αποθηκευμένη  ποσότητα ΥΠΜΝ  θα πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε να είναι εύκολη η περαιτέρω διαχείρισή της.

Συμπυκνωμένα λάδια - βαλβίδα ασφαλείας - παράπλευρη δεξαμενή συλλογής

η βαλβίδα ασφαλείας είναι μια βαλβίδα στον ελαιοδιαχωριστή με πλωτήρα  που αιωρείται στη διαχωριστική επιφάνεια,  ανάμεσα στο νερό και το ΥΠΜΝ. Η βαλβίδα αυτή, καθώς αυξάνεται η στοιβάδα συμπυκνωμένων διαχωρισμένων λαδιών, κινείται προς τα κάτω και προκαλεί φραγμό εξόδου του συστήματος, όταν συμπληρωθεί ο όγκος κατακράτησης του ονομαστικού μεγέθους του συστήματος. Εναλλακτικά,  το σύστημα αντί βαλβίδας μπορεί να έχει παράπλευρη δεξαμενή συλλογής ΥΠΜΝ.

Για  συστήματα διαχωρισμού άνω του ονομαστικού μεγέθους 6 (έξι) ισχύουν επιπλέον τα εξής: η μικρότερη διάσταση στην κάτοψη δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός μέτρου (1 μ.). Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει ροή ομοιόμορφη σε όλο το πλάτος της  ροής (έλεγχος με χρώμα). Κατά την εκκένωση της φάσης των ελαιωδών, αυτά δεν πρέπει να απομακρύνονται σε βαθμό που να αφήνει να διαφύγουν στην αποχέτευση. Απόβλητα που περιέχουν γαλακτοποιητές δεν μπορούν να τύχουν επεξεργασίας σε τέτοιες διατάξεις.

Όμβρια από επιφάνειες  πλυντηρίων αυτοκινήτων που περιέχουν πετρελαιοειδή  διαστασιολογούνται χωριστά.

Πυκνότητα των επιπλεόντων προς διαχωρισμό υγρών - Επιλογή ονομαστικού μεγέθους

Η διαστασιολόγηση των ελαιοδιαχωριστών, η επιλογή του σωστού ονομαστικού μεγέθους από αυτούς, βασίζεται μεταξύ των άλλων στην πυκνότητα του προς διαχωρισμό ελαιώδους υγρού.
Για πυκνότητα 0,85 g/cm3 επιλέγουμε το ονομαστικό μέγεθος
Για πυκνότητα 0,85 έως 0,90 g/cm3 επιλέγουμε το διπλάσιο ονομαστικό μέγεθος
Για πυκνότητα 0,90 έως 0,95 g/cm3 επιλέγουμε το τριπλάσιο ονομαστικό μέγεθος

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του πίνακα αυτού είναι ότι η ελαιώδης φάση έχει ταχύτητα ανόδου όπως το λινέλαιο, δηλαδή 4 mm/s, και ότι η θερμοκρασία υγρού δεν ξεπερνά  τους 30° C.
Να σημειώσουμε ότι συνθετικά ορυκτέλαια έχουν πυκνότητα 0,895 g/cm3 και φυσικά - κλασικά  ορυκτέλαια έχουν πυκνότητα 0,90 έως 0,93 g/cm3. Επίσης,  να  σημειώσουμε ότι  σε περιπτώσεις που τα συστήματα εξυπηρετούν δραστηριότητες με απόβλητα υπερφορτωμένα σε λάδια ή αιωρούμενα, επιλέγεται σύστημα με διπλάσιο ονομαστικό μέγεθος ή μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο ελαιωδών και λάσπης.

Προστατευτικές διατάξεις

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να προστατευτεί το δίκτυο αποχέτευσης από υπερχείλιση λαδιών προς αυτό, μπορεί να εξοπλιστεί ο ελαιοδιαχωριστής με σχετικές  διατάξεις διάγνωσης και ένδειξης με σειρήνα ή φωτεινό σήμα.

Η παρακολούθηση, η λειτουργία και η εκκένωση των διατάξεων πρέπει να ακολουθούν τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και να είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις των υπηρεσιών ελέγχου περιβάλλοντος.

Οι περίοδοι ανάμεσα σε κάθε εκκένωση πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην ξεχειλίζουν οι αποθηκευτικοί χώροι και να μη μειώνεται η διαχωριστική ικανότητα αυτών. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το μελετητή, αυτό πρέπει να συμβαίνει όταν έχουν πληρωθεί τα 4/5 του αποθηκευτικού χώρου για τα ελαιώδη και το ½ για τη λάσπη ή, τουλάχιστον, κάθε εξάμηνο.

Οι ελαιοδιαχωριστές πρέπει για κάθε 1 l/s παροχετευτικότητας που δέχονται, να έχουν  40 l αποθηκευτικό χώρο. Οι ελαιοδιαχωριστές που κατασκευάζονται επιτόπου, δεν έχουν συνεπώς εργοστασιακή πιστοποίηση και επεξεργάζονται ελαιώδη με πυκνότητα έως 0,937 g/cm3, πρέπει να έχουν τον εξής χρόνο παραμονής στο χώρο διαχωρισμού ανάμεσα στα διαφράγματα:

Ελάχιστος χρόνος παραμονής  3 λεπτά Παροχή  2,0 έως 9 l/s
Ελάχιστος χρόνος παραμονής  4 λεπτά Παροχή  10,0 έως 19,0 l/s
Ελάχιστος χρόνος παραμονής  5 λεπτά Παροχή  20,0 l/s και άνω

Για κάθε 1 l/s παροχετευτικότητας πρέπει να προβλέπεται στον ελαιοδιαχωριστή 0,25   m2  επιφάνεια ανάμεσα στα διαφράγματα.

Η σχέση πλάτους προς μήκος στον ελαιοδιαχωριστή πρέπει να είναι 1 προς 1,8.

Η στάθμη του ελαιοδιαχωριστή είναι η κατώτερη ακμή του σωλήνα εξόδου.

Οι δυο δεξαμενές λασποσυλλέκτη - λιποσυλλέκτη δεν μπορούν να συνενωθούν σε δυο, η μια υπερκείμενη της άλλης.

Στους ελαιοδιαχωριστές τα διαφράγματα πρέπει να είναι απόλυτα οριζοντιωμένα και η κάτω ακμή να είναι 100 mm κάτω του χώρου συμπύκνωσης λαδιών.

Ο αέριος χώρος πάνω από τη διάταξη διαχωρισμού πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 400 mm. Στην εισροή υπάρχει λαιμός για φραγή οσμών ως το σχέδιο. Ο αέριος χώρος είναι ενιαίος κι έχει εξαερισμό.

Ο έλεγχος της κατασκευής από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, για την οποία κατασκευή υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης,  περιλαμβάνει:

  • Ύπαρξη  αντιγράφου μελέτης επιτόπου
  • Έλεγχο διαστάσεων, ύπαρξη φρεατίου δειγματοληψίας και μη σύνδεση των χώρων υγιεινής στη διάταξη. Επιβεβαίωση όγκων
  • Στάθμη πλήρωσης υγρών εν ηρεμία  και εν λειτουργία
  • Βάθος διαφραγμάτων
  • Εξασφάλιση μη απορροής ελαιωδών με την ύπαρξη βαλβίδας ασφαλείας ή παράπλευρου χώρου συλλογής ελαιωδών
  • Παραστατικά διακίνησης – διάθεσης λάσπης και ελαιωδών σε εξειδικευμένες εταιρίες.
  • Έλεγχο ομοιόμορφης ροής με τροφοδοσία χρώματος


Διαστασιολόγηση λασποσυλλέκτη  πλυντηρίου αυτοκινήτων (από το γερμανικό DIN 1999)
   
Διαστάσεις και ελάχιστος όγκος λασποσυλλέκτη (στρογγυλός ή ορθογώνιος)
από την κάτω ακμή του αγωγού εκροής

Ονομαστικό μέγεθοςΠαροχετευτικότητα
συστήματος l/s μηχανήματος πλύσης
Ελάχιστη
διατομή
αγωγών
προσαγωγής
Διάμετρος
(mm)
Όγκος
(λίτρα)
Μήκος
(mm)
Πλάτος
(mm)
Βάθος
(mm)
21200650240  
21,5100650240  
221008006501.0001.000650
331008006501.4001.000750
441251.0001.0501.7501.000800
551251.2001.5502.0001.000900
661501.5002.5002.5001.0001.000
882002.0506.2801.6801.8001.560
1010300  5.2701.8001.600
1818300  4.1702.6002.330
2424300  5.2702.7002.530


   

Διαστασιολόγηση βενζινοσυλλέκτη και διαχωριστή πετρελαιοειδών (DIN 1999)

Διαστάσεις και ελάχιστος όγκος ελαιοσυλλέκτη από την κάτω ακμή του αγωγού εκροής. Το βάθος ως το φάρδος (μικρότερη διάσταση 0,65 μ.) 414.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ονομαστικό μέγεθοςΑπόδοση για πετρελαιοειδή με πυκνότητα έως 0,85 g/cm3  
σε l/s
Απόδοση για πετρελαιοειδή με πυκνότητα από 0,85 έως 0,90  g/cm3  
σε l/s
Απόδοση για πετρελαιοειδή με πυκνότητα από 0,90 έως 0,95  g/cm3 
σε l/s
Διάμετρος
διάταξης
(mm)
Διάμετρος προσαγωγού
(mm)
331.01.0700100
552.51.7800 125
663.02.01.000125
884.02.71.200 200 
10105.03.31.200200
15157.55.01.500200
202010.06.72.050200
303015.010.02.500250 

Το βάθος προκύπτει από το χρόνο παραμονής – κατ’ ελάχιστον τρία λεπτά. 

Για τις ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ο σχεδιασμός προκύπτει από το χρόνο παραμονής, την ελάχιστη διάσταση κάτοψης (1 μέτρο), τη σχέση πλάτους μήκους 1 προς 1,8.

Με βάση τα παραπάνω καλούνται ο μελετητής και ο ενδιαφερόμενος να κατασκευάσουν ένα σύστημα λασποσυλλέκτη / ελαιοσυλλέκτη.

Πρόταση: τομή και κάτοψη
Φρεάτιο δειγματοληψίας

Στο καπάκι φρεατίου του λιποσυλλέκτη.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν τουλάχιστον (στοιχεία 2006) τρεις αντιπρόσωποι που εμπορεύονται προκατασκευασμένα συστήματα ως τα ανωτέρω.
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει τουλάχιστον μια εταιρία που επίσημα και διαπιστευμένα  απομακρύνει  ελαιώδη  κατάλοιπα, υγρά και λάσπη.