Πληροφορίες
Στάδια επεξεργασίας νερού
 
 1. Είσοδος νερού στη δεξαμενή Δ2: από το αντλιοστάσιο της Σίνδου, μέσω ωθητικού αγωγού μήκους 5 χλμ., τροφοδοτείται η δεξαμενή Δ2 χωρητικότητας 4.500 κ.μ. Η δεξαμενή είναι ρυθμιστική για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 2. Προοζόνωση – διόρθωση pH – ταχεία ανάμιξη: το προς επεξεργασία νερό εισέρχεται στις δεξαμενές προοζόνωσης, όπου έρχεται σε επαφή με το όζον (Ο3) το οποίο παράγεται στη μονάδα οζόνωσης. Οι δεξαμενές προοζόνωσης είναι αεροστεγώς καλυμμένες και η περίσσεια αέρα - όζοντος οδηγείται σε καταστροφέα. Οι δεξαμενές είναι δύο σε επαφή (μία σε λειτουργία στην παρούσα φάση), έχουν ωφέλιμο όγκο 165 κ.μ. η καθεμία και ο μέσος χρόνος παραμονής είναι 1,5 min.
  Στη συνέχεια το νερό οδηγείται στις δεξαμενές διόρθωσης pH, η οποία γίνεται με προσθήκη διαλύματος H2SO4 98%. Η ρύθμιση του pH γίνεται αυτόματα. Οι δεξαμενές διόρθωσης είναι δύο σε επαφή (μία σε λειτουργία στην παρούσα φάση), έχουν ωφέλιμο όγκο 325 κ.μ. η καθεμιά και ο μέσος χρόνος παραμονής είναι 3 min.
  Το νερό εισέρχεται στις δεξαμενές ταχείας ανάμιξης, έξι παράλληλες (λειτουργούν οι τρεις στην α’ φάση). Στη μονάδα αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης ανάμιξη και διασπορά του προστιθέμενου διαλύματος κροκιδωτικού (θειικό αργίλιο, Al2(SO4)3).
  Κύριος στόχος είναι η οξείδωση φυσικού οργανικού φορτίου, η απολύμανση, η μείωση αλγών, η επίτευξη βέλτιστων συνθηκών για τη λειτουργία της κροκιδοκαθίζησης.

 3. Κροκίδωση – καθίζηση: οι δεξαμενές κροκίδωσης - καθίζησης είναι τρεις, κυκλικές, διαμέτρου 30 μ. και πλευρικού βάθους 4 μ. Στο κέντρο κάθε δεξαμενής διαμορφώνεται ομόκεντρη κυλινδρική δεξαμενή κροκίδωσης εσωτερικής διαμέτρου 9,60 μ. και ωφέλιμου όγκου 330 κ.μ. Το νερό εισέρχεται από τον πυθμένα του θαλάμου κροκίδωσης και έρχεται σε επαφή με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη, με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων συσσωματωμάτων και τη διαύγαση του νερού. Το αιώρημα νερού - νιφάδων από το θάλαμο κροκίδωσης υπερχειλίζει στην κυρίως δεξαμενή καθίζησης, όπου επικρατούν συνθήκες ηρεμίας, και οι νιφάδες ιλύος καθιζάνουν, ενώ το διαυγασμένο νερό ακολουθεί ανοδική πορεία. Ο πυθμένας κάθε δεξαμενής έχει κλίση 1:8, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά της καθιζάνουσας ιλύος προς το κέντρο. Η σάρωση της ιλύος και των επιπλεόντων γίνεται με μηχανισμό γερανογέφυρας.
  Κύριος στόχος είναι η μείωση των αιωρούμενων στερεών, των αλγών, του οργανικού φορτίου κι η απομάκρυνση των επιπλεόντων.

 4. Διύλιση μέσω κλινών άμμου: η διύλιση γίνεται σε κλίνες διύλισης βαρύτητας, υψηλής ταχύτητας φόρτισης. Υπάρχουν εννέα δίδυμες κλίνες μονοστρωματικού διυλιστικού μέσου (άμμος) και δύο μονές κλίνες διστρωματικού μέσου (άμμος - ανθρακίτης). Οι δίδυμες κλίνες έχουν ολική επιφάνεια φίλτρανσης 78,75 τ.μ., πλάτος 2x3,15 μ. και μήκος 12,50 μ. η καθεμία.  Όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος διύλισης και η κλίνη είναι πλέον κορεσμένη, υποβάλλεται σε αυτόματη διαδικασία έκπλυσης με νερό και αέρα. Το διυλισμένο νερό οδηγείται στη δεξαμενή καθαρού νερού, ωφέλιμου όγκου 393 κ.μ., από την οποία εξυπηρετούνται τα αντλιοστάσια έκπλυσης των κλινών άμμου και ενεργού άνθρακα και διάφορες άλλες βοηθητικές λειτουργίες. Εδώ κύριος στόχος είναι η μείωση των αιωρούμενων στερεών (θολότητα).

 5. Οζόνωση: το νερό μετά την έξοδό του από τη δεξαμενή καθαρού νερού και αφού γίνει προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), εισέρχεται στη δεξαμενή επαφής όζοντος ωφέλιμου όγκου 990 κ.μ. Η παραγωγή όζοντος γίνεται από τρεις γεννήτριες, δύο για την οζόνωση και μία για την προοζόνωση, οι οποίες λειτουργούν με την αρχή των ηλεκτρικών εκκενώσεων. Οι γεννήτριες τροφοδοτούνται με ξηρό, φιλτραρισμένο αέρα για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιούνται δύο αεροσυμπιεστές, δύο μεταψύκτες, δύο αεροφυλάκια και δύο ξηραντές. Εδώ κύριος στόχος είναι η οξείδωση του οργανικού φορτίου κι η απομάκρυνση της οσμής - γεύσης.

 6. Κλίνες ενεργού άνθρακα (GAC) – μονάδα αναγέννησης: το συγκρότημα κλινών ενεργού άνθρακα περιλαμβάνει οκτώ δίδυμες κλίνες, πλάτους 2x3,15 μ., μήκους 12,50 μ. και βάθους στρώματος 2,50 μ. η καθεμία. Ο καθαρισμός των κλινών γίνεται μέσω προγράμματος έκπλυσης αέρα - νερού. Κύριος στόχος είναι η προσρόφηση και βιοαποικοδόμηση οργανικών ουσιών κι η απομάκρυνση της οσμής - γεύσης.
  Για την αύξηση της ικανότητας του άνθρακα να προσροφά οργανικές ενώσεις, ο GAC αναγεννάται σε ειδική μονάδα με θέρμανση, σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τα κύρια στάδια της θερμικής αναγέννησης είναι: ξήρανση του υγρού άνθρακα, εκρόφηση των πτητικών προσροφημένων ουσιών, αεριοποίηση και διάσπαση σε ασταθή προϊόντα, πυρόλυση των μη πτητικών ουσιών, οξείδωση και αεριοποίηση των παραπροϊόντων της πυρόλυσης.
  Επισημαίνεται ότι οι ΕΕΝΘ είναι οι μόνες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν τα στάδια της διεργασίας σε κλίνες ενεργού άνθρακα και της αναγέννησής του.

 7. Χλωρίωση: η χλωρίωση του νερού γίνεται μέσω δύο γραμμών. Ο κυριότερος εξοπλισμός είναι: ζεύγος διασυνδεόμενων κυλίνδρων χλωρίου, ζυγιστική διάταξη, εξατμιστής, ρυθμιστής κενού, χλωριωτής και εγχυτής χλωρίου, ανιχνευτές και πύργος εξουδετέρωσης διαρροών. Κύριος στόχος είναι η καταστροφή των παθογόνων οργανισμών, η παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροβιολογικής ρύπανσης στη δεξαμενή εξόδου Δ3 και η εξασφάλιση υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο διανομής.
 8. Διόρθωση pH με προσθήκη υδρασβέστου: η παραγωγή του κορεσμένου διαλύματος ασβέστου γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, παράγεται γαλάκτωμα με διαλυτοποίηση σκόνης υδρασβέστου και στη συνέχεια δημιουργείται κορεσμένο διάλυμα στη δεξαμενή κορεσμού - καθίζησης. Κύριος στόχος, η διόρθωση pH σε καθορισμένες τιμές για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικαθίσεων στο δίκτυο διανομής.

 9. Έξοδος – αποθήκευση: στο τελικό στάδιο το επεξεργασμένο νερό εισέρχεται στους δύο θαλάμους της δεξαμενής εξόδου Δ3. Η συνολική χωρητικότητα της Δ3 είναι περίπου 80.000 κ.μ.