ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Διαγωνισμός για της εγκατάσταση συστημάτων ABS σε οχήματα

Για την εγκατάσταση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) σε οχήματα της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  Α.Ε. άνω των 3,5 τόνων
 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, για τα κτίρια της ΕΥΑΘ ΑΕ που βρίσκονται στην Εγνατίας 127 και Τσιμισκή 98, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι την 24/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30
 
 

Προμήθεια on line οργάνων για το πρόγραμμα CC WARE

Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας, pH και διαλυμένου οξυγόνου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Πέμπτη  16 Μαϊου 2013 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  8ος όροφος
Τσιμισκή 98, 54622
 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 
 

Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών, καθώς και για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής του

Η Εταιρία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό  με  σφραγισμένες  προσφορές  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος, με σκοπό την εκτύπωση λογαριασμών, καθώς και για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησής του, με χρονική διάρκεια τα πέντε (5) έτη και με συνολικό προϋπολογισμό πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€)  περίπου, πλέον  ΦΠΑ.
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Τσιμισκή 98, 4ος όροφος,  την 16η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10:00.
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών Ειδικού Πολιτικού Μηχανικού

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για παροχή υπηρεσιών Ειδικού Πολιτικού Μηχανικού

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση θυροφραγμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση θυροφραγμάτων σε φρεάτια υπονόμων ακαθάρτων σε εξόδους στην θάλασσα
 
 

Προμήθεια αισθητήρων στάθμης και καταγραφικών δεδομένων

Προμήθεια αισθητήρων στάθμης και καταγραφικών δεδομένων
 
 

Παροχή Υπηρεσίας ιλύος

Παροχή Υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91)
 
 

Προμήθεια δειγμάτων διεργαστηριακών δοκιμών

Προμήθεια δειγμάτων διεργαστηριακών δοκιμών
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για τη «Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (382.800 €), πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.