ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος

Παραλαβή, μεταφορά & αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) καθώς και της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία)
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ανεμόσκαλων και καλυμμάτων φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Μηχανιώνας (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και σε Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800 ελικοειδούς ραφής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προμήθεια ρυθμιστή κενού χλωρίωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προμήθεια ρυθμιστή κενού χλωρίωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Απομάκρυνση και παροχή αλεξικέραυνων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης των ραδιενεργών αλεξικέραυνων από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ και την αντικατάστασή τους με νέα αλεξικέραυνα εκπομπής πρώιμου οχετού
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 2013
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, ΤΥΠΟΥ WOLTMAN

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50, ΤΥΠΟΥ WOLTMAN
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split για το έτος 2013
 
 

Συντήρηση κλιματιστικών

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην ετήσια προληπτική συντήρηση τόσο των κεντρικών όσο και των μονάδων κλιματισμού προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι την 24/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας για τα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου και Αραβησσού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2013 και ώρα 14:30