ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Για την ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με  σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης» προϋπολογισμού δαπάνης  40.000,00€  (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, την 26η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ
 
 

Προμήθεια αλυσίδων αλυσομεταφορέων για την Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην  αντικατάσταση δεκατεσσάρων (14) αλυσίδων των συστημάτων αλυσομεταφορέων λόγω επικείμενης φθοράς στην Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος στην ΕΕΛΘ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο του έως την Τρίτη 27/8/2013 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622, 8ος όροφος.
 
 

Προμήθεια αντιτριβικής επένδυσης κοχλιών για την Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση πενήντα (50) αντιτριβικών επενδύσεων κοχλιών μεταφορέων εισόδου  στην Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος στην ΕΕΛΘ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Τρίτη 27/8/2013 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Προμηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622, 8ος όροφος.
 
 

Προμήθεια ενός τροχοφόρου γεωργικού ελκυστήρα για τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια ενός τροχοφόρου γεωργικού ελκυστήρα για τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ., προϋπολογισμού δαπάνης  65.000,00€ (εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98   4ος  όροφος.
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΑΥ3)

Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Ιωνίας (ΑΥ3), προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€)  πλέον ΦΠΑ.  Ο   διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  24/9/2013  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα 10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικών χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, προϋπολογισμού 24.350 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  18/9/2013  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €)  πλέον ΦΠΑ.
Ο   διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  17/9/2013  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.
 
 

Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την «ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης  26.000,00€  (είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. Τσιμισκή 98 4ος όροφος.
 
 

Ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την ετήσια προμήθεια αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) πλέον ΦΠΑ
 
 

Δίσκοι Κοπής

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξακοσίων (600) τεμαχίων δίσκων κοπής για μέταλλο και τετρακοσίων (400) τεμαχίων δίσκων κοπής για αμίαντο
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταφορά Ιλύος για διάθεση στη γεωργία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταφορά Ιλύος για διάθεση στη γεωργία
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος με θέμα Διασπορά ιλύος σε αγροτεμάχια με κοπροδιανομέα

Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος με θέμα Διασπορά ιλύος σε αγροτεμάχια με κοπροδιανομέα