ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ για τη λειτουργία 4 αντλητικών συγκροτημάτων
 
 

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων

Προμήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτημάτων
 
 

Διάστρωση χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα

Διάστρωση χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα μπροστά από το lagoon ιλύος για τη διευκόλυνση των εργασιών απόθεσης ιλύος
 
 

Συντήρηση Λεβήτων - Καυστήρων

Συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών (κρουνών) συνολικού προϋπολογισμού εκατόν μιας χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (101.500 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
 
 

Προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 8.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ¾" με τηλεσκοπική διάταξη και 7.000 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾" Χ ½" με βαλβίδα αντεπιστροφής συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
 
 

Προμήθεια Άνω-Κάτω Εδράνου και Άξονα για το αντλιοστάσιο εισόδου στην ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να συνεχιστεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου εισόδου στην ΕΕΛΘ και για μην εμφανιστεί πρόβλημα λόγω έλλειψης εφεδρείας σε έδρανα, ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση προμήθειας των παρακάτω υλικών:
 
 

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή (τύπου JCB ή αναλόγου) μετά σφύρας για δύο έτη

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή (τύπου JCB ή αναλόγου) μετά σφύρας για δύο έτη, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ, (60.000€) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
 
 

Κοχλίας ανύψωσης λυμάτων για ΕΕΛΘ Σίνδος

Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία ενός κοχλία ανύψωσης λυμάτων για το Αντλιοστάσιο Εισόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ Σίνδος)
 
 

Φύλαξη κτιρίων ΕΥΑΘ ΑΕ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για τη φύλαξη των κτιρίων της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α

 
 

Μεταφορά ιλύος στη γεωργία

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012
 
 

Ασφάλιση Οχημάτων ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων της, όπως αυτά φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, με τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τον νόμο καλύψεις και για το χρονικό διάστημα από 01/10/2012 έως 30/09/2013