ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2019
 

Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ΝΕΑ ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ15/01/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών12/02/2019 10:00
  • Ημερομηνία Ανάρτησης21/01/2019
  • 15/03/2019NEA Ημερομηνία και ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης (Απόφ. ΔΣ) 10:00
  • ΘέμαΑποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη δημοπράτησηςΛήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔΛήψη Αρχείου
  • ΣχέδιαΛήψη Αρχείου       Λήψη Αρχείου