ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού

Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού της "εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία"
 
 

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Φεβρουαρίου 2013
 
 
 
 

Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, εδάφιο β) του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,
 
γνωστοποιεί
 
το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 26η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία της Πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την 21η Φεβρουαρίου 2013 :

Τριάντα έξι εκατομμύρια, τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές.


Θεσσαλονίκη, 26/01/2013
 
 

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21/02/2013

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km  Θεσσαλονίκης- Περαίας.
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση.
 
 

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 385/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου μετατοπίζεται στα έτη 2013-2014.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την τελική έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
 
 

Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000
 
 

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
 
 

Proxy Forms for the Extraordinary General Assembly of 13th December of 2012

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α 9ΜΗΝΟΥ 2012

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-9-2012 δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή  30η Νοεμβρίου 2012, στις εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' 9ΜΗΝΟΥ 2012

Με υψηλή κερδοφορία έκλεισε το 9μηνο του 2012 η ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 2,27%, με δεδομένη τη μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13/12/2012

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης- Περαίας
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση