ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2013 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης-Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.866.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω: Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και  σύμφωνα με  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης  Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,162 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,121.
 
 

Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2013

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος
 
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 28-06-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2013 έως 31-3-2013 καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή 31η Μαΐου 2013, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Υψηλή κερδοφορία ύψους 18 εκατ. ευρώ σε τζίρο 74 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την οικονομική χρήση 2012. Τα πραγματικά κέρδη του ομίλου κινήθηκαν σε επίπεδα 2011, παρότι παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού (61,7 εκατ. κ.μ. το 2010 / 60,8 εκατ. κ.μ. το 2011 / 56,4 εκατ. κ.μ. το 2012) και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης, ενώ μειώθηκαν και οι νέες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ.Πρωτ. 1257/27-03-2013) αναφορικά με την τυχόν ύπαρξη δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στη Δημοκρατία της Κύπρου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:
α) Η Εταιρεία μας δε διατηρεί καμία εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο.
β) Η Εταιρεία μας δε διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες.
Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επίρροιας των αποτελεσμάτων ή των χρηματικών διαθεσίμων από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου.
 
 

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες Μητρικής & Ομίλου καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1-1-2012 έως 31-12-2012 ανακοινώνονται σήμερα, Παρασκευή 29η Μαρτίου 2013 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.eyath.gr
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.στο πλάισιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.(1) του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο τη Εταιρείας για το έτος 2013
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-02-2013

Η «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 21.2.2013, στις 11.00 π.μ. στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 10 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 29.145.232 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
 

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της ΕΥΑΘ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 5 παρ.4 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr , ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.02.2013.