ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 08-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΘ Α.Ε". ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα αρχεία συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.
 
 

Εταιρική ανακοίνωση ΕΥΑΘ ΑΕ για οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016

Ενισχυμένα αποτελέσματα, που συνδυάζουν κερδοφορία και μείωση λειτουργικού κόστους με διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής, αυξημένες προβλέψεις και κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, παρουσίασε για το σύνολο της χρήσης του 2016 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Δελτίο τύπου 06-04-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 6/4/2017 εξέλεξε τον Παναγιώτη Γκόγκο, οικονομολόγο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γιάννη Αντωνιάδη. Ο Παναγιώτης Γκόγκος ορίσθηκε και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, η οποία αποτελείται από τους Παν. Γκόγκο, Στεφ. Τανιμανίδου και Ευδ. Πετρίδη.
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2017.
 
 

Τοποθέτηση Διευθυντών

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 452/2016 απόφασή του τοποθέτησε ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας τον κ. Πέτρο Νάστο. Παράλληλα με την ίδια απόφαση τοποθετήθηκαν έξι διευθυντές στις νέες διευθύνσεις της εταιρίας. Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Αλεξανδρής στην θέση της κας Μαρίας Σαμαρά. Η θητεία των ανωτέρω ξεκινάει την 1.1.2017 και είναι τριετής.
 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΕΥΑΘ Α.Ε. προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ. αριθ. 402/2016 απόφασή του και με ισχύ από 01-01-2017.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' 6μήνου 2016

Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας στα μικτά και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη του 13%.
 
 

Ανακοίνωση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 217/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνουν οι
α.    o κ.κ. Ιωάννης Κασιούλας ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Eσωτερικού Ελέγχου,
β.    η κ. Ευαγγελία Μάντσιου ως Ελεγκτής Α’ και
γ.    ως εξωτερικός συνεργάτης υποστήριξης της Διεύθυνσης, η εταιρεία "MAZARS ΑΕ".
Η θητεία των Εσωτερικών Ελεγκτών αποφασίσθηκε να ορισθεί για τρία έτη (μέχρι τις 30.06.2019). Το σχετικό συμβόλαιο υποστήριξης με τη Mazars έχει αντίστοιχα διάρκεια δύο ετών.
 
 

Ανακοίνωση αλλαγής Γενικού Διευθυντή

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Μιχαήλ Βαδράτσικας υπέβαλε την παραίτησή του λόγω συνταξιοδότησης. Το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. με την υπ' αριθ. 257/2016 απόφασή του, ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή στον κ. Πέτρο Νάστο, ο οποίος παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί και τα καθήκοντά του ως Διευθυντής  Τεχνικών Έργων.
 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2015

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω: Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και  σύμφωνα με  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης  Μαϊου 2016, το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει του άρθρου 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,225 ευρώ.
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 23η  Ιουνίου 2016. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 24η Ιουνίου 2016.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 29η  Ιουνίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα  EUROBANK ERGASIAS σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ.2310/286613).
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2016, όπως διαμορφώνεται μετά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 με τον Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50) περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016.
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος – μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας.