ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 
Η διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, η ορθή διαχείριση των πόρων και η διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις σήμερα.
Η ΕΥΑΘ εργάζεται για την επίτευξη αυτών των στόχων, παρακολουθώντας συνεχώς την εταιρική της ευθύνη, καθώς η στρατηγική της περιλαμβάνει την ανάδειξη της  ζωτικής της σχέση με την τοπική κοινωνία και την διασφάλιση του θετικού της περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μέσα από το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη-το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες, τους επενδυτές, τους προμηθευτές, την ίδια την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται- προκύπτουν οι στόχοι αμοιβαίου συμφέροντος, που στην συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν στις στρατηγικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.
Ο αδιαμφισβήτητα κοινωφελής χαρακτήρας της ΕΥΑΘ υποστηρίζεται από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, της βελτίωσης της υγείας τους και της προστασίας του περιβάλλοντος, τομέων με τους οποίους σχετίζεται άμεσα το αντικείμενο της εταιρείας.
Η παρούσα Πολιτική που προτείνεται στο ΔΣ προσδιορίζει τους βασικούς άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και καθορίζει τις δράσεις της ΕΥΑΘ στο χώρο αυτό.
Πεδία Δράσης
Eπιλέξαμε να χτίσουμε και να παρουσιάσουμε τις δεσμεύσεις και τις επιδόσεις μας με βάση τέσσερις πτυχές: το περιβάλλον, την κοινωνία, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πολιτισμό. Οι αξίες της ΕΥΑΘ υλοποιούνται στα ακόλουθα πεδία δράσης:
 1. Φυσικοί Πόροι & Περιβάλλον
 2. Κοινωνία & Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 3. Ανθρώπινο Δυναμικό & Εκπαίδευση
 4. Πολιτισμός & Αθλητισμός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Για το λόγο αυτό στην ΕΥΑΘ η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού είναι συνώνυμο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και έννοια αλληλένδετη με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η δέσμευση της ΕΥΑΘ για προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζει κάθε επιχειρησιακή ενέργεια που άπτεται του περιβάλλοντος να συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα:
 • εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
 • αναπτύσσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
 • προβλέπει τον συστηματικό εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών,
 • εργάζεται από κοινού με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, συνεισφέροντας στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, όπως είναι η ενεργή συμμετοχή  της στην Ένωση των Εταιρειών Ύδρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUREAU)
 • επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για τη βέλτιστη απόδοσή τους και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • συμβάλλει ενεργά στον επιφανειακό καθαρισμό των θαλασσίων νερών του όρμου της Θεσσαλονίκης από επιπλέοντα αντικείμενα και κηλίδες ή περιστατικά ρύπανσης,
 • αποχετεύει τα αστικά και βιομηχανικά λύματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος με ένα ευρύ δίκτυο αποχέτευσης, το  οποίο ελέγχεται με συστήματα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού,
 • λειτουργεί σύγχρονο σύστημα GIS για την προληπτική συντήρηση και την άμεση αντιμετώπιση βλαβών,
 • εφαρμόζει πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού στην ΕΕΛΘ για την άρδευση εκτάσεων στην πεδιάδα Χαλάστρας – Καλοχωρίου σε περιόδους λειψυδρίας,
 • σημαντική μείωση του χρόνου εργασιών δικτύου (νέες συνδέσεις, μετατοπίσεις, επεκτάσεις, κ.ά.),
 • μεριμνά για την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης και στοχεύει στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και στην εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει,
 • εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
 • επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες,
 • διαθέτει α) το Εργαστήριο Eλέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί καθημερινούς περιβαλλοντικούς ελέγχους στις εκροές Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και βιομηχανιών (περίπου 1.500 ελέγχους που καταλήγουν σε άνω των 12.000 ποιοτικών αναλύσεων) και β) το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού  σε συνεργασία με το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, που λαμβάνει πάνω από 3.000 δείγματα νερού και πραγματοποιεί περίπου 50.000 χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές ετησίως, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Και τα δύο εργαστήρια συμμετέχουν συστηματικά σε ετήσια βάση σε διεργαστηριακές δοκιμές και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, ενώ είναι υπό διαπίστευση κατά ISO 17025.
 • το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος που διαθέτει, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000,
 • το Τμήμα Εργαστηριακού ελέγχου πόσιμου νερού και το Τμήμα Εγκατάστασης Επεξεργασίας νερού  συμμετέχει συστηματικά και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε διεργαστηριακές δοκιμές και πραγματοποιεί χιλιάδες χημικές και μικροβιολογικές  αναλύσεις ετησίως, η δε αξιοπιστία των αποτελεσμάτων πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα,
 • παρέχει τεχνογνωσία σε άλλους φορείς διαχείρισης υδάτων όπως Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε φορείς και οργανισμούς  που στερούνται εμπειρίας και γνώσης στη διαχείριση υδάτινων πόρων και λυμάτων,
 • συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
 • διερευνά καινοτόμες διαδικασίες και αυτοματισμούς για τη βέλτιστη καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, web-banking, πληρωμές σε ευρύ δίκτυο σούπερ μάρκετ κ.λπ.),
 • εφαρμόζει κοινωνικό τιμολόγιο ευπαθών ομάδων και ειδικότερα τριτέκνων, υπερηλίκων, ατόμων με χαμηλό εισόδημα ή μακροχρόνια ανέργων, όπως κι ένα ευρύ πρόγραμμα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες και για οικονομικά αδύναμες ομάδες,
 • οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσα από αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κι ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (σε 150 καταστήματα αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σε συμβεβλημένα πρακτορεία ΟΠΑΠ, στα ΕΛΤΑ),
 • πραγματοποιεί κατά περίπτωση δωρεές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
 • υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού,
 • προσφέρει απασχόληση σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Τεχνικών Σχολών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης,
 • συνδράμει στη βελτίωση της ζωής των προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι σε κέντρα υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με υλική ενίσχυση (αγορά θερμαντικών σωμάτων) και έργα υποδομής (εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης σε προσφυγικές δομές, επιδιόρθωση βλαβών),
 • έχει σταθερή συνεργασία με περιοδικό δρόμου για την ενίσχυση των ανέργων, ενώ τα κεντρικά της γραφεία αποτελούν «προστατευόμενη θέση» για τους πωλητές του, ενώ ενισχύει και τους ανέργους της Θεσσαλονίκης μέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
 • ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων ή ειδών για απόρους, δρομικά κινήματα με κοινωνικό πρόσημο κ.λπ.),
 • συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε εκδηλώσεις ειδικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος με θέματα περιβαλλοντικά και με κοινό - στόχο φοιτητές, ειδικούς επιστήμονες έως και απλούς πολίτες,
 • διευκολύνει τις σπουδές μέσα από στοχευμένες υποτροφίες. Η εταιρεία έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το ΑΠΘ, αορίστου χρόνου, και  χρηματοδοτεί δύο υποτροφίες: η μία είναι ετήσια και αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές, συναφείς με τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ, και η άλλη τετραετής και αφορά στην εκπόνηση διδακτορικού,
 • παρουσιάζει, εγκεκριμένο από του Υπουργείο Παιδείας , ωριαίο πρόγραμμα στα σχολεία με τίτλο «Ο κύκλος της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη», προκειμένου να ενημερώσει  και να ευαισθητοποιήσει μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις καθημερινές μας απορρίψεις στο δίκτυο της αποχέτευσης,
 • εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
 • καλλιεργεί οικολογική συνείδηση στους καταναλωτές της με ενημερωτικές δράσεις και κυρίως με την υποδοχή -σε καθημερινή βάση- δεκάδων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουσείο Ύδρευσης,
 • συμμετέχει στον διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό,
 • υποστηρίζει δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το νερό,
 • πραγματοποιεί δωρεές ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία της Θεσσαλονίκης,

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • φροντίζει τους υπαλλήλους της και προς αυτήν την κατεύθυνση εφαρμόζει πρόγραμμα ομαδικής  ασφαλιστικής κάλυψης ζωής και υγείας,
 • επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες εκπαίδευσης τόσο με εξειδικευμένα σεμινάρια όσο και προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,
 • ενισχύει τις οικογένειες του προσωπικού, καλύπτει δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς και για κατασκηνωτικά προγράμματα για τα παιδιά των εργαζομένων,
 • βραβεύει τα παιδιά των εργαζόμενων για την εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 • διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων,
 • εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων,
 • εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα στην ιεραρχική  εξέλιξη,
 • παρέχει στους εργαζόμενους στολές εργασίας και είδη ατομικής προστασίας,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • λειτουργεί το Μουσείο Ύδρευσης που επισκέπτονται χιλιάδες παιδιά,
 • ενισχύει αθλητικά σωματεία και συλλόγους,
 • συνδράμει σε πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην πόλη προάγοντας την ιδέα του ευ ζην και του πολιτισμού,
 • διατηρεί στο Μουσείο Ύδρευσης αρχείο χαρτών, εγγράφων και άλλων ντοκουμέντων που τεκμηριώνουν την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες
Το Γραφείο Τύπου συντονίζει και ασκεί την εταιρική κοινωνική δράση μέσα στην εταιρεία. Υπεύθυνη επικοινωνίας για θέματα ΕΚΕ είναι η Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου, κα Αντωνοπούλου Όλγα.
Το ΔΣ της ΕΥΑΘ εγκρίνει τις δράσεις ΕΚΕ. Υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΚΕ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Σύγκρουση συμφερόντων
Για οποιασδήποτε φύσης ενίσχυση σε νομικό πρόσωπο ή φορέα με το οποίο συνδέεται μέλος του ΔΣ, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας και του Ομίλου ή μεγαλομέτοχος, απαιτείται έγκριση του ΔΣ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται χωρίς την παρουσία του εν λόγω προσώπου.