ΕΥΑΘ
Η εταιρεία
Αποστολή - Στρατηγική
 

Η εταιρεία, μέσω του επιχειρηματικού – επενδυτικού της σχεδίου, οραματίζεται να επιτύχει την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξή της σε έναν ισχυρό πόλο τεχνογνωσίας κι επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό, στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θέτει ως βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής της ανάπτυξης:

  • Την παροχή καθαρού νερού 24 ώρες το 24ωρο σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η ΕΥΑΘ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την τμηματική αντικατάσταση των παλιών αγωγών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, τον περιορισμό των απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης.
  • Τη μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των εκροών των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής, με την «επιστροφή» σε αυτόν καθαρού, επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις μας.
  • Την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Η χρήση της ως λίπασμα προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις.
  • Την ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και την εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει.
  • Την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου.
  • Την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων επάνω στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης για την παροχή νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  • Τον απόλυτο αυτοματισμό με σύγχρονες τεχνολογίες του συνόλου των λειτουργιών της εταιρείας.