ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Ανακοινώσεις
 

Σας ενημερώνουμε ότι, έπειτα από αιτήματα ενδιαφερόμενων εταιρειών, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί παράταση είκοσι μία (21) ημερών όσον αφορά την προθεσμία υποβολής προτάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στη διαδικασία RFI. Συνεπώς, ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας RFI, ορίζεται η Δευτέρα 09-07-2018.

 

Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (Request for Information - RFI)

Υλοποίηση Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξυπηρέτησης & Τιμολόγησης Πελατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»


Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ως Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας γνωρίζει  σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι  προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (εντός 2018) να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση/ υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία πλήρους ολοκληρωμένης λύσης εξυπηρέτησης και τιμολόγησης πελατών βάσει αναγκών και απαιτήσεων της ΕΥΑΘ.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (μέσα από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) εκκινεί τη διενέργεια Διαβούλευσης με αντικείμενο την καταγραφή σχολίων/ παρατηρήσεων επί του αντικειμένου και των προδιαγραφών του προς υλοποίηση συστήματος καθώς και την αναγνώριση/ αρχική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, της προτεινόμενης λύσης και τεχνολογίας, της εμπειρίας των συμμετεχόντων και τέλος εκτιμώμενου κόστους και χρόνου υλοποίησης.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο και τις προδιαγραφές της ολοκληρωμένης λύσης, στο επισυναπτόμενο αρχείο με Τίτλο «Ειδικοί Όροι - Υλοποίηση Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξυπηρέτησης και Τιμολόγησης Πελατών» μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα:

•    Περιβάλλον του Έργου
•    Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου
•    Ειδικοί Όροι Συμμετοχής και Συμμόρφωσης
•    Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές
•    Περιγραφή Φάσεων Υλοποίησης
•    Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης Έργου και Ενδεικτικό Χρονοδιαγράμματα
•    Αξιολόγηση Προσφορών
•    Πίνακες Συμμόρφωσης
 
Η ΕΥΑΘ επιθυμεί στο πλαίσιο της Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.    Περιγραφή Προσφερόμενης Λύσης βάσει απαιτήσεων αντικειμένου έργου καθώς και λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.
2.    Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης (Ενότητα 8).
3.    Βασικό Προφίλ Προσφέροντος καθώς και Συμπληρωμένους Πίνακες Εμπειρίας (βάσει ενότητας Ειδικοί Όροι – επί ποινής αποκλεισμού).
4.    Περιγραφή Ομάδας Έργου (high level).
5.    Εκτιμώμενο Κόστος με ανάλυση ανά φάση έργου καθώς και λειτουργικών/ τεχνικών προδιαγραφών ανά σύστημα/ υποσύστημα.
  • Στην εκτίμηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος αδειών καθώς και εκτιμώμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης hardware (δεν περιλαμβάνεται στην υπάρχουσα σύμβαση).
6.    Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης με ανάλυση ανά αντικείμενο και φάση του Έργου.
7.    Προϋποθέσεις και σχόλια/ παρατηρήσεις επί του Τεύχους των Ειδικών Όρων.

Επιπλέον των ζητουμένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν καλές πρακτικές που έχουν εντοπίσει οι ίδιοι (από το εξωτερικό ή από τη δική σας εμπειρία) καθώς και να υποβάλουν απόψεις καινοτόμες οι οποίες θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν τις παραπάνω διαδικασίες.

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τα σχόλιά τους καθώς και τα ανωτέρω ζητούμενα έως την Δευτέρα 09.07.2018 και ώρα 13:00 με τους ακόλουθους τρόπους:

•    εγγράφως στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη) - Θα πρέπει να υπάρχει η απάντηση και σε Ηλεκτρονική Μορφή
•    μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
csis-rfi@eyath.gr

Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα δημοσιεύονται μετά από έλεγχο και θα γίνει επιλογή των καταλληλότερων, για την πιθανή ενσωμάτωσή τους στο κείμενο της Διακήρυξης.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.