ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού11/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών11/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ19/12/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης---