ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού5/12/2017 ώρα 10πμ
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών5/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης22/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ22/11/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου