ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Φ80

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Φ80
 
 

Μετεωρολογικοί σταθμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο αυτόνομων τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μεταφορά ιλύος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη μεταφορά ιλύος και διάθεσή της στη γεωργία από την Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και άλλων υλικών
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας αντλίας λυμάτων με μη εμφρασσόμενη φτερωτή, της εταιρίας Flygt

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας αντλίας λυμάτων με μη εμφρασσόμενη φτερωτή, της εταιρίας Flygt
 
 

Επισκευή γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας επισκευής γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν
 
 

Προμήθεια πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία,  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Συσκευές αναβάθμισης οζόνωσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών αναβάθμισης οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Παροχή υπηρεσίας συντήρησης – στεγανοποίησης θαλάμων δεξαμενών ύδρευσης

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – στεγανοποίησης θαλάμων δεξαμενών ύδρευσης αρμοδιότητας και χρήσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 322.500,00€ (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), πλέον ΦΠΑ.
 
 

Διακήρυξη 3/2013

Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια και την εγκατάσταση ογκομετρικών υδρομετρητών και σφαιρικών διακοπτών με τηλεσκοπική διάταξη DN15, σε αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων
 
 

Προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  την  προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800  ελικοειδούς ραφής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια αισθητήρων υπερήχων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρων υπερήχων για τα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε