ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Ανάλυση λογαριασμού
 
 
 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου τιμολογίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Τιμολογίου

Αίτηση Επαγγελματικού Τιμολογίου

 


Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 
 

“Υδρομετρητές” με ISO

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Υδρομετρητών της  ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000 και στις νομοθετικές απαιτήσεις που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.

Η εφαρμογή των αρχών αυτών εξασφαλίζεται με τη συνεχή και πολύπλευρη επιμόρφωση του προσωπικού.

 
Οι λογαριασμοί ύδρευσης - αποχέτευσης εκδίδονται κάθε 4μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων υδρομετρητών από υπαλλήλους της εταιρείας. Το πρόγραμμα λήψης των ενδείξεων και έκδοσης των λογαριασμών είναι κυλιόμενο για κάθε τετράμηνο ανάλογα με την περιοχή.
 
Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει:
  1. τα στοιχεία του υπόχρεου έναντι της ΕΥΑΘ Α.Ε., την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
  2. τον αριθμό καταναλωτή,
  3. τα στοιχεία του υδρομετρητή (αριθμό, τύπο, διατομή),
  4. το μοναδικό αριθμό πάγιας εντολής πληρωμής μέσω τράπεζας, εφόσον η εξόφληση γίνεται με αυτόν τον τρόπο,
  5. τo 4μηνο κατανάλωσης και την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε ή αλλιώς τη διαφορά μεταξύ της τελευταίας και της προηγούμενης ένδειξης του υδρομέτρου,
  6. την ανάλυση του λογαριασμού που περιέχει: α) την αξία του νερού με βάση την κλιμακωτή -ανά βαθμίδα κατανάλωσης- εξέλιξη της τιμής ανά κυβικό, β) την αξία της αποχέτευσης που ορίζεται στο 80% επί της εκάστοτε τιμής του νερού, γ) τα πάγια, δ) το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού που ορίζεται σε 0,07 ευρώ/m3  νερού που καταναλώνεται ε) το ΦΠΑ επί των ανωτέρω, που για μεν την αξία του νερού υπολογίζεται στο 13%, για δε τις λοιπές χρεώσεις στο 24%.

Επίσης, ο λογαριασμός στην μπροστινή πλευρά του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα σημεία πληρωμών, είτε με μετρητά είτε με πάγιες εντολές οι οποίες αναφέρονται μαζί με τα στοιχεία της ταχυπληρωμής. Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού αναγράφονται χρήσιμα τηλέφωνα και καταστήματα για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και σημαντικές για τον καταναλωτή πληροφορίες.