ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Εισαγωγή
 
 
 
 

Βιβλιοθήκη

Με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει συγκροτήσει βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία και περιοδικά κι ενημερωμένο αρχείο. Η βιβλιοθήκη της ΕΥΑΘ είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έτσι ώστε το υπάρχον υλικό να είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η διεύθυνση τηρεί, επίσης, αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για αρκετά περιβαλλοντικά θέματα (ιλύς, τοξικότητα, διαχείριση υδάτων, περιβαλλοντική νομοθεσία κ.λπ.).

 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τη δεύτερη μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση της χώρας. Η επέκταση της ζώνης δραστηριότητας της εταιρείας, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της, με παράλληλη ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, και το «άνοιγμά» της σε νέες δραστηριότητες αποτελούν σταθερό προσανατολισμό της εισηγμένης.

Σημαντικό κομμάτι προς την κατεύθυνση αυτή κατέχουν οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση ή την επίβλεψη μελετών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων Η/Μ και Τοπογραφικών Μελετών. Είναι, επίσης, υπεύθυνη για την επίβλεψη και την εκτέλεση έργων, συντάσσει δε και εκδίδει όλες τις διακηρύξεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης μεριμνά για την οριοθέτηση και την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών διεξόδων, ενώ αναζητά και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τη βέλτιστη λειτουργία της ΕΥΑΘ Α.Ε. και τη διάνοιξη νέων προοπτικών δραστηριοποίησής της. Η τελευταία αυτή αρμοδιότητα ανήκει στο Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.