ΕΥΑΘ
Προστασία του περιβάλλοντος
Έλεγχος Αποχέτευσης - Περιβάλλοντος
 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος 

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβαλλοντικών Ελέγχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000 / A.M.Π. 041090140. Συμμετέχει συστηματικά και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε διεργαστηριακές δοκιμές (proficiency testing). Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών είναι άριστα και εντός των προβλεπόμενων ορίων, η δε αξιοπιστία τους πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται έλεγχοι:

  • στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.),
  • στην εγκατάσταση των τουριστικών περιοχών της Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ),
  • στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.-Θ.) της ΕΤΒΑ Α.Ε. Τράπεζας Πειραιώς,
  • στα υγρά βιομηχανικά απόβλητα τα οποία διατίθενται στα δίκτυα που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. και καταλήγουν στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις.
  • σε φυσικούς αποδέκτες,
  • σε υπόγειες διαρροές.

Στο πλαίσιο αυτό, το εργαστήριο διενεργεί δειγματοληψίες, φυσικοχημικές, μικροβιολογικές κι άλλες αναλύσεις, ενώ συντάσσει και εκθέσεις - γνωματεύσεις με βάση τα στοιχεία που συλλέγει.

Στην «ομπρέλα» της ΕΥΑΘ

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη σε μέγεθος βιομηχανική περιοχή της χώρας, με μεγάλες μονάδες (διυλιστήριο πετρελαιοειδών, χαλυβουργεία, ζυθοποιίες κ.λπ.). Λειτουργούν επίσης, βιομηχανίες τροφίμων, βαφεία, βυρσοδεψεία, χημικές βιομηχανίες μεσαίας δυναμικότητας, επιμεταλλωτήρια, μονάδες φυτοφαρμάκων, πρατήρια πετρελαιοειδών, πλυντήρια αυτοκινήτων κι άλλες παραγωγικές κι αποθηκευτικές δραστηριότητες μικρής δυναμικότητας που είναι δυνατόν να έχουν υγρά απόβλητα διαφορετικά από τα αστικά.

Τα επεξεργασμένα απόβλητα όλων των βιομηχανιών, πλην αυτών που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ.-Θ., όπως και τα λύματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης οδηγούνται μέσω του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.).

Τα προ-επεξεργασμένα απόβλητα των βιομηχανιών της ΒΙ.ΠΕ.-Θ. οδηγούνται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.), την οποία επιβλέπει η ΕΥΑΘ Α.Ε., όπου και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Στη συνέχεια, επεξεργασμένα καταλήγουν κι αυτά, όπως και οι εκροές της Ε.Ε.Λ.Θ., στον τελικό αποδέκτη, το Θερμαϊκό.

 

Προϋποθέσεις αποδοχής λυμάτων αποβλήτων

Οι βιομηχανίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωμένες να κατασκευάζουν και να λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών τους αποβλήτων, ώστε η ποιότητά τους να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία εκροής υγρών αποβλήτων, τις οδηγίες της Ε.Ε., την απόφαση του (τότε) νομάρχη Θεσσαλονίκης ΦΕΚ 1079/15-7-2010/Αριθμ. 30/οικ. 2885 (μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., που αποδέχεται την ισχύ και για τα δίκτυα τα οποία διαχειρίζεται) και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 465/2003 και 382/2005.

Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποβλήτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αποχετεύουν στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. απαιτείται έγκριση της μελέτης των εγκαταστάσεων αυτών και άδεια για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τους. Τις άδειες αυτές, με βάση την κείμενη νομοθεσία, διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. με την Επιτροπή Ελέγχου Μελετών Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων & Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων. Στόχος είναι να προστατευτούν αφενός οι εργαζόμενοι στα δίκτυα των αγωγών των Ε.Ε.Λ. και αφετέρου -μέσω της ποιότητας απορροής- το περιβάλλον στο οποίο αυτά επανεντάσσονται.