ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000
 
 

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
 
 

Proxy Forms for the Extraordinary General Assembly of 13th December of 2012

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α 9ΜΗΝΟΥ 2012

Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & Ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-9-2012 δημοσιεύονται σήμερα, Παρασκευή  30η Νοεμβρίου 2012, στις εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, επίσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' 9ΜΗΝΟΥ 2012

Με υψηλή κερδοφορία έκλεισε το 9μηνο του 2012 η ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 2,27%, με δεδομένη τη μείωση της κατανάλωσης κατά 5% και τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 13/12/2012

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης- Περαίας
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση
 
 

Σχόλια του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Η.Δ. της Ε.Γ.Σ. της 13/12/2012

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Δεκεμβρίου 2012
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η εισηγμένη Εταιρία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα 11,23 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμένης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το πρώτο 6μηνο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του α΄εξαμήνου του 2011, τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των 11,95 εκ. ευρώ.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-6-2012 θα δημοσιευθούν την 31η Αυγούστου 2012, στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ και ΕΘΝΟΣ. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τη σχετική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διαδυκτιακή διεύθυνση www.eyath.gr.
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.877.170 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις ομόφωνα, ήτοι 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2011

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012, το μέρισμα για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε 0,188 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό Καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,141.