ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται
 
 
 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου τιμολογίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Τιμολογίου

Αίτηση Επαγγελματικού Τιμολογίου

 


Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 

Τι χρειάζεται για την υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για την προσωρινή υδροδότηση οικοδομής απαιτούνται:

 • Ένα τοπογραφικό
 • Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από το χώρο των υδρομέτρων
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85»
 • Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας
 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλιών ιδιοκτητών
 • Ταυτότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ αιτούντος

Για την οριστική υδροδότηση απαιτούνται:

 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85»
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98)

Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας χρειάζονται:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή μισθωτήριο από το TAXISNET σε ισχύ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου ότι ισχύει σιωπηρή παράταση).
 • Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY αιτούντος.
 • Τελευταία εξοφλημένη απόδειξη νερού.
 • Εγγύηση ποσού 100 ευρώ. (για τους ενοικιαστές/οικιακό τιμολόγιο)
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των καταναλωθέντων κυβικών, έως την ημερομηνία πώλησης/αποχώρησης.

Για προσωρινή υδροδότηση προκειμένου για επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. μάντρες) χρειάζονται:

 • Τίτλος κυριότητας οικοπέδου
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

Για την υδροδότηση για πρώτη φορά επιμέρους υδρευόμενων χώρων (διαμέρισμα ή γραφείο) απαιτούνται:

 • Βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται από τον εργολάβο (κατασκευαστή), παραδίδεται στον καταναλωτή και υποβάλλεται από τον τελευταίο μαζί με την αίτηση για υπογραφή συμβολαίου υδροληψίας  
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο από το TAXISNET και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το μισθωτήριο έχει λήξει και ισχύει η σιωπηρή παράταση, με την παραδοχή ότι ισχύει η μίσθωση και ο μισθωτής συνεχίζει να κατοικεί μέσα στο σπίτι. Το κόστος ανέρχεται σε 55 ευρώ για τον ιδιοκτήτη και 100 ευρώ εγγύηση για τον ενοικιαστή
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, αστυνομική ταυτότητα

Τι χρειάζεται για σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης

 

 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης την οποία θα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στην Πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής άδειας (διπλής όψεως) - όψη1 - όψη2.
  Συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1:200 με ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή και πλάτος οδού του οικοδομικού τετραγώνου.
 2. α. Αίτηση για έκδοση άδειας σύνδεσης  με το δίκτυο αποχέτευσης
  Συνημμένη η οικοδομική άδεια και το τοπογραφικό της άδειας σε φωτοτυπία
  β. Υπεύθυνη δήλωση αποχέτευσης υπογείου ή ημιυπογείου (εφόσον αποχετεύονται)

  Εφόσον ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο, επιπλέον χρειάζεται:
 3. Αίτηση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης με συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη δαπάνη κατασκευής του δικτύου

Γενική αίτηση προς Τομέα Αποχέτευσης

 

Η πληρωμή τιμολογίων νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών γίνεται με προκαταβολή ποσού τουλάχιστον ίσου προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και αποπληρωμή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μέσω των τριών επόμενων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, υπό την προϋπόθεση σύμβασης υδροληψίας.


Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η οφειλή μπορεί να μεταφερθεί στο λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Επίσης γίνεται να εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

      ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     2310 966 600