ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 

Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την ΕΥΑΘ με υποβολή σχετικού αιτήματος.

Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση μη ακυρωμένης μερίδας (απαραίτητη εδώ προϋπόθεση, να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού):

  1. εφάπαξ, απαλλασσόμενοι πλήρως από τόκους,
  2. σε 12 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλασσόμενοι κατά 80% από τους τόκους,
  3. σε 24 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλασσόμενοι κατά 60% από τους τόκους
  4. σε 36 μηνιαίες και άτοκες δόσεις, απαλλασσόμενοι κατά 50% από τους τόκους.

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ), ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει, εκτός από τον γκισέ, και ηλεκτρονικά.


 • Σε περίπτωση ακυρωμένης μερίδας (απαραίτητη εδώ προϋπόθεση, να είστε και ιδιοκτήτες και υπόχρεοι του λογαριασμού):

  1. εφάπαξ, απαλλασσόμενοι πλήρως από τόκους,
  2. με προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού και του υπολοίπου σε 12, 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%, 60% ή 50% των τόκων αντίστοιχα.

Οι διακανονισμοί γίνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ από τον ίδιο τον υπόχρεο (με ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ), ενώ η αποπληρωμή των δόσεων μπορεί να γίνει στα ταμεία της ΕΥΑΘ Α.Ε. και ηλεκτρονικά.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με χρήση πιστωτικής κάρτας εξασφαλίζετε μέχρι και 48 δόσεις (ανάλογα με την πιστωτική κάρτα) και απαλλαγή 80% των τόκων.


Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη καταβολή δόσης είναι τα 50€.

Επίσης, ο οφειλέτης νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών μπορεί να εξοφλήσει προκαταβάλλοντας ποσό τουλάχιστον ίσο προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και με καταβολή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες και θα ενσωματωθούν-χρεωθούν στους τρεις επόμενους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του οφειλέτη, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι υπάρχει σύμβαση υδροληψίας.
Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η χρέωση μπορεί να γίνεται στο λογαριασμό του αιτούντα συνιδιοκτήτη, εφόσον εγγράφως αναγνωρίσει την οφειλή ως δική του, ή στο λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προσκομίσει βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Δείτε εδώ την αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών σας.