ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2012
 

Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH που βρίσκονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχειρηματικής Αξιοποίησης Της Ιλύος Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) δημοσιοποιεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηματικής αξιοποίησης της ιλύος στην Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (φορείς) να υποβάλουν πρόταση συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Α Ε. με στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση α. της αποθηκευμένης ιλύος στην ΕΕΛΘ που έχει παραχθεί στο διάστημα 2006-2011 αλλά και β. της καθημερινά παραγόμενης ιλύος που μέρος ή στο σύνολό της δύναται να έχει υποστεί θερμική ξήρανση στην μονάδα θερμικής ξήρανσης που έχει κατασκευαστεί στην ΕΕΛΘ.
 
 

Tροποποίηση υπερκατασκευής φορτηγού οχήματος

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας τροποποίησης υπερκατασκευής φορτηγού οχήματος-προσθήκη ανυψωτικής διάταξης προσκαλεί...
 
 

Προσφορά για προμήθεια γάλακτος

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια συνολικά σαράντα (35) φιαλών νωπού παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% λιπαρά, σε συσκευασία μισού λίτρου...
 
 

Προμήθεια διαλύμματος δισθενούς σιδήρου

Για την "προμήθεια διαλύματος δισθενούς σιδήρου", προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
 
 

Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας

Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Καλλιθέας
 
 

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών και προληπτικών ελέγχων για διαρροές ύδρευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση (τοπογραφική αποτύπωση με μορφή οριζοντιογραφίας) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και όλων των υπολοίπων δικτύων
 
 

Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) για σωλήνες πολυαιθυλενίου

Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) για σωλήνες πολυαιθυλενίου
 
 

Προμήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης

Προμήθεια χυτοσιδήρων συνδέσμων (ζιμπώ) με σύστημα αγκύρωσης
 
 

Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου Δενδροποτάμου

Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων των  αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου Δενδροποτάμου
 
 

Προμήθεια Υδρομετρητών Μεγάλων Διατομών

Προμήθεια:Α) 20 υδρομετρητών DN 50 σύνθετων τύπου Woltman, Β) 10 υδρομετρητών DN 50 απλών τύπου Woltman, Γ) 40 υδρομετρητών DN 20, Δ) 60 υδρομετρητών DN 25 και Ε) 60 υδρομετρητών DN 40
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων