ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Τιμολογιακή πολιτική
 
 
 
 

Ειδικό σήμα φέρουν τα καταστήματα που συνεργάζονται επισήμως με την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την εξόφληση λογαριασμών. Οι καταναλωτές καλούνται να αποπληρώνουν μόνον εκεί τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα «μεσιτείας» που ζημιώνουν τους ίδιους και την εταιρεία. Δείτε εδώ αναλυτικά πού μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας προς την εταιρεία.

 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αίτηση Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

 


 
Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω χρεώνονται με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης. Έκπτωση 50% παρέχεται και στις καταναλώσεις πελατών με αναπηρία 80% και άνω. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή σε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο είναι: να προσκομιστεί πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, να είναι ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος του ακινήτου ή, εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, να προσκομιστεί χαρτί της εφορίας που να αποδεικνύει ακριβώς ότι είναι προστατευόμενο μέλος του υπόχρεου του ακινήτου και, ακόμη, να προσκομίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η ετήσια ανανέωση των σχετικών δικαιολογητικών από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα είναι απαραίτητη για την παραμονή σε αυτό το καθεστώς. Σε περίπτωση μη ανανέωσης - επικύρωσης των δικαιολογητικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, το ειδικό τιμολόγιο παύει αυτόματα να ισχύει.
 


 
Οι καταναλώσεις των 25.000 περίπου κοινόχρηστων παροχών σε οικοδομές της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε. χρεώνονται για όλη την περίοδο 2007-2011 με τη σταθερή τιμή των 1,06 ευρώ/κ.μ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης, πλέον του ισχύοντος κάθε έτος ποσοστού τελών αποχέτευσης επί της αξίας του νερού.
 

Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 

Σύμφωνα με ΦΕΚ του 2013 αυτήν τη στιγμή ισχύουν:

  1. Οικιακό τιμολόγιο - κοινωνικό τιμολόγιο
  2. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών
  3. Τέλη χρήσης υπονόμων
  4. Πάγια τέλη
  5. Ειδικό τέλος κύκλου νερού


1. Οικιακό τιμολόγιο - κοινωνικό τιμολόγιο

 τιμές σε €/κ.μ.
κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης2012
2013 -2016
0-10 m30,450,46
11-30 m30,62
0,63
31-60 m30,710,72
61-120 m31,151,16
121-180 m32,392,39
181 m3 και άνω4,034,03

Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω χρεώνονται με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης.

Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο: δικαιούνται οι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα έως 8.000 ευρώ τον χρόνο, με ένα (1) παιδί έως 11.000 ευρώ/χρόνο, με δύο (2) παιδιά έως 14.000 ευρώ/χρόνο και οι τρίτεκνοι έως 17.000 ευρώ τον χρόνο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1 (δήλωση εισοδήματος) και αστυνομική ταυτότητα.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΟΙ λογαριασμών ύδρευσης, ενώ σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών (εκκαθαριστικό και Ε1 της εφορίας), το κοινωνικό τιμολόγιο παύει να ισχύει αυτόματα.

Η  ανανέωση του κοινωνικού τιμολογίου (για όσο διάστημα αυτό ισχύει) γίνεται κάθε έτος μετά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και ένα δίμηνο μετά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης αυτών, προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό και το Ε1.

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου  θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης εντός (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει έλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Η τιμολογιακή πολιτική, όσον αφορά στο κοινωνικό τιμολόγιο, διαμορφώνεται ως  εξής:

  • για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 10 ευρώ
  • για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% στην τιμή κατανάλωσης του νερού
  • για κατανάλωση πλέον των 81 m3 νερού ανά τετράμηνο δε θα παρέχεται καμία έκπτωση
Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου προς ΕΥΑΘ Α.Ε.


2. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών

Κατηγορίατιμές 2013 - 2016 (€/m3)
κοινόχρηστες βρύσες πολυκατοικιών1,06
επαγγελματίες0,81
βιομηχανίες
0-500 m3/μήνα
0,52
βιομηχανίες
501 m3 και άνω
0,81
Δημόσιο - ΟΤΑ (από 0,44 €)0,65
ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ που δεν είναι πελάτες της ΕΥΑΘ0,35
ΕΛΠΕ (βάσει 20ετούς σύμβασης)0,60
ΟΛΘ (από 0,88 €)1,00


3. Τέλη χρήσης υπονόμων

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό 80% (από το 2013 και μετά).

 


4. Πάγια τέλη

Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη, ανάλογα με τη διατομή της παροχής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

   έτος (σε €)
παροχές (διατομή)πάγιο τέλος ανά2013 - σήμερα

Φ13 & Φ20

(½' & ¾΄)

μήνα2,00
τετράμηνο8,00

Φ25 (1΄)

μήνα5,00
τετράμηνο20,00
Φ30 (1 ¼΄)μήνα8,00
τετράμηνο32,00
Φ40 (1 ½΄)μήνα10,00
τετράμηνο40,00
Φ50 (2΄)μήνα15,00
τετράμηνο60,00
Φ80 (3 ¼΄)μήνα25,00
τετράμηνο100,00

Φ100 - Φ200

(4΄ & άνω)

μήνα40,00
τετράμηνο160,00


5. Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού


Ανέρχεται για την περίοδο 2012 - 2016 σε 0,07 € ανά κυβικό μέτρο καταναλωθείσας και τιμολογημένης ποσότητας νερού. Το εν λόγω ειδικό τέλος θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Από την καταβολή του εξαιρούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης και οι ΟΤΑ που ενισχύονται από την ΕΥΑΘ με νερό.