ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2013
 

Προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης

Η  Εταιρεία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
 
 

Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος

Χρηματοδοτική μίσθωση εκτυπωτικού μηχανήματος
 
 

Εσωτερική μεταφορά ιλύος

Μεταφορά της προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης ιλύος και επαναποθήκευσή της σε χαμηλότερο ύψος, εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης