ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.στο πλάισιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.(1) του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο τη Εταιρείας για το έτος 2013
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-02-2013

Η «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 21.2.2013, στις 11.00 π.μ. στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 10 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 29.145.232 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
 

Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της ΕΥΑΘ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 5 παρ.4 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr , ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.02.2013.
 
 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού

Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού της "εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία"
 
 

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Φεβρουαρίου 2013
 
 
 
 

Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, εδάφιο β) του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,
 
γνωστοποιεί
 
το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 26η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία της Πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την 21η Φεβρουαρίου 2013 :

Τριάντα έξι εκατομμύρια, τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές.


Θεσσαλονίκη, 26/01/2013
 
 

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-02-2013
 
 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21/02/2013

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km  Θεσσαλονίκης- Περαίας.
Πατώντας εδώ μπορείτε να πάρετε τα σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή στη συνέλευση.
 
 

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 385/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου μετατοπίζεται στα έτη 2013-2014.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την τελική έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
 
 

Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000
 
 

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
 
 

Proxy Forms for the Extraordinary General Assembly of 13th December of 2012