ΕΥΑΘ
Εξυπηρέτηση πελατών
Τιμολογιακή πολιτική
 
 
 
 
 

Στο εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό / βιομηχανικό τιμολόγιο υπάγονται οικειοθελώς οι ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, το οποίο υποβάλλεται με έντυπη αίτηση στην ΕΥΑΘ (Εγνατία 127, 6ος όρ., τηλ. 2310 966 665).

Αίτηση Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αίτηση Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

 


 
Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω χρεώνονται με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης. Έκπτωση 50% παρέχεται και στις καταναλώσεις πελατών με αναπηρία 80% και άνω. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή σε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο είναι: να προσκομιστεί πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, να είναι ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος του ακινήτου ή, εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, να προσκομιστεί χαρτί της εφορίας που να αποδεικνύει ακριβώς ότι είναι προστατευόμενο μέλος του υπόχρεου του ακινήτου και, ακόμη, να προσκομίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η ετήσια ανανέωση των σχετικών δικαιολογητικών από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα είναι απαραίτητη για την παραμονή σε αυτό το καθεστώς. Σε περίπτωση μη ανανέωσης - επικύρωσης των δικαιολογητικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, το ειδικό τιμολόγιο παύει αυτόματα να ισχύει.
 


 
Οι καταναλώσεις των 25.000 περίπου κοινόχρηστων παροχών σε οικοδομές της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε. χρεώνονται για όλη την περίοδο 2007-2011 με τη σταθερή τιμή των 1,06 ευρώ/κ.μ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης, πλέον του ισχύοντος κάθε έτος ποσοστού τελών αποχέτευσης επί της αξίας του νερού.
 

Φροντίστε ώστε υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Διαφορετικά τα συσσωρευμένα χρέη επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν προηγούμενες οφειλές του υδροδοτούμενου ή υπό υδροδότηση ακινήτου, εφόσον έχει γίνει σε αυτό ακύρωση υδροληψίας.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Η ΕΥΑΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 
 

Ειδικό σήμα φέρουν τα καταστήματα που συνεργάζονται επισήμως με την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την εξόφληση λογαριασμών. Οι καταναλωτές καλούνται να αποπληρώνουν μόνον εκεί τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα «μεσιτείας» που ζημιώνουν τους ίδιους και την εταιρεία. Δείτε εδώ αναλυτικά πού μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας προς την εταιρεία.

 

Σύμφωνα με ΦΕΚ του 2013 αυτήν τη στιγμή ισχύουν:

  1. Οικιακό τιμολόγιο - κοινωνικό τιμολόγιο
  2. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών
  3. Τέλη χρήσης υπονόμων
  4. Πάγια τέλη
  5. Ειδικό τέλος κύκλου νερού


1. Οικιακό τιμολόγιο - κοινωνικό τιμολόγιο

 τιμές σε €/κ.μ.
κλίμακα 4μηνης κατανάλωσης2012
2013 - σήμερα
0-10 m30,450,46
11-30 m30,62
0,63
31-60 m30,710,72
61-120 m31,151,16
121-180 m32,392,39
181 m3 και άνω4,034,03

 

Ειδικό τιμολόγιο

Το τιμολόγιο αυτό δικαιούνται οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω καθώς και οι καταναλωτές με αναπηρία 80% και άνω.
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο είναι:
Πολύτεκνοι: Η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και Ε1.
ΑΜΕΑ: Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για τον υπόχρεο ενώ σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους, η προσκόμιση και του Ε1 του υπόχρεου.
Είναι απαραίτητη η ετήσια ανανέωση των σχετικών δικαιολογητικών από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση μη ανανέωσης - επικύρωσης των δικαιολογητικών το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, το ειδικό τιμολόγιο παύει αυτόματα να ισχύει.

Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Δικαιούνται οι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα έως 8.000 ευρώ τον χρόνο, με ένα (1) παιδί έως 11.000 ευρώ/χρόνο, με δύο (2) παιδιά έως 14.000 ευρώ/χρόνο και οι τρίτεκνοι έως 17.000 ευρώ τον χρόνο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Εκκαθαριστικό, Ε1 (δήλωση εισοδήματος) και αστυνομική ταυτότητα.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΟΙ λογαριασμών ύδρευσης, ενώ σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών (εκκαθαριστικό και Ε1), το κοινωνικό τιμολόγιο παύει να ισχύει αυτόματα.
Η ανανέωση του κοινωνικού τιμολογίου (για όσο διάστημα αυτό ισχύει) γίνεται κάθε έτος μετά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και ένα δίμηνο μετά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης αυτών, προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό και το Ε1.

Τιμολογιακή πολιτική ειδικού και κοινωνικού τιμολογίου
Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω και οι έχοντες αναπηρία 80% και άνω δικαιούνται έκπτωσης ίσης με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης.
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:
•    Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 10 ευρώ.
•    Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% στην τιμή κατανάλωσης του νερού.
•    Για κατανάλωση πλέον των 81 m3 νερού ανά τετράμηνο δε θα παρέχεται καμία έκπτωση.

Επιδιορθώστε άμεσα τη διαρροή
Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε η άσκοπη σπατάλη του νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση διαρροής η ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί να προβεί σε έκπτωση αφού ο πελάτης ζητήσει έλεγχο με χρέωση 7,06€ ή προσκομίσει νόμιμη απόδειξη υδραυλικού για την επισκευή της διαρροής. Η αίτηση ελέγχου γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, Εγνατίας 127 ή στο υποκατάστημα της ΕΥΑΘ στην 26ης Οκτωβρίου 26.
 


2. Λοιπές κατηγορίες τιμοκαταλόγων

Κατηγορίατιμές 2013 - σήμερα (€/m3)
Κοινόχρηστες βρύσες κατοικιών1,06
Επαγγελματίες0,81
Βιομηχανίες
0-500 m3/μήνα
0,52
Βιομηχανίες
501 m3 και άνω
0,81
Δημόσιο - ΟΤΑ0,65
Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ που δεν είναι πελάτες της ΕΥΑΘ0,35
ΕΛΠΕ (βάσει 20ετούς σύμβασης)0,60
ΟΛΘ1,00


3. Τέλη χρήσης υπονόμων

Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του νερού σε ποσοστό 80%.

 


4. Πάγια τέλη

Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη, ανάλογα με τη διατομή της παροχής, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

   έτος (σε €)
παροχές (διατομή)πάγιο τέλος ανά2013 - σήμερα

Φ13 & Φ20

(½' & ¾΄)

μήνα2,00
τετράμηνο8,00

Φ25 (1΄)

μήνα5,00
τετράμηνο20,00
Φ30 (1 ¼΄)μήνα8,00
τετράμηνο32,00
Φ40 (1 ½΄)μήνα10,00
τετράμηνο40,00
Φ50 (2΄)μήνα15,00
τετράμηνο60,00
Φ80 (3 ¼΄)μήνα25,00
τετράμηνο100,00

Φ100 - Φ200

(4΄ & άνω)

μήνα40,00
τετράμηνο160,00


5. Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού

Το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού ανέρχεται σε 0,07 € / m3. Το εν λόγω ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Από την καταβολή του εξαιρούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης και οι ΟΤΑ για ενίσχυση των δικτύων τους από την ΕΥΑΘ, οι καταναλωτές που δεν χρεώνονται με τέλη αποχέτευσης καθώς και τα υδροστόμια πυρκαγιάς.