ΕΥΑΘ
Προστασία του περιβάλλοντος
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται
 
 
 
 

Σύμφωνα  με την απόφαση 078/2012  του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος πραγματοποιεί δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις και αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε περιπτώσεις διαρροής λυμάτων, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Ο αριθμός των μονάδων που ελέγχονται από το τμήμα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, μεγάλος είναι και ο βαθμός σύνδεσης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που είναι εγκατεστημένες στο Καλοχώρι, στη Θέρμη, στο βιομηχανικό συγκρότημα Διαβατών, αλλά και των βυρσοδεψείων κ.ά.

 

Δικαιολογητικά για έγκριση μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

Για την έγκριση μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος, Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, τις ώρες 7:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ.:

  1. Αίτηση, η οποία χορηγείται από το τμήμα και περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, ΑΦΜ και ΔΟΥ.
  2. Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων - Τεχνική Έκθεση (σε δύο αντίγραφα). 
  3. Διάγραμμα ροής.
  4. Άδεια ανέγερσης με το τοπογραφικό της.
  5. Καταβολή  παραβόλου (σύμφωνα με  την  078/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.). 

Σύμφωνα με την  απόφαση 078/2012 του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., κάθε μελετητής που υποβάλλει τροποποιητική μελέτη πέραν της μιας φοράς καταβάλλει παράβολο.

 

Δικαιολογητικά για προσωρινή έγκριση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων

Για την προσωρινή έγκριση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων απαιτούνται τα ακόλουθα, τα οποία υποβάλλονται όταν ολοκληρωθούν τα έργα για την υλοποίηση της μελέτης:

  1. Αίτηση, η οποία χορηγείται από το τμήμα. 
  2. Φωτογραφίες της κατασκευής.
  3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.  
  4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια αρχή και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατασκευή είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη μελέτη.
  5. Καταβολή  αντιτίμου (σύμφωνα με  την 078/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.).  

  

Δικαιολογητικά για οριστική έγκριση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων

Για την οριστική έγκριση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων απαιτείται μόνο αίτηση προς την ΕΥΑΘ Α.Ε., όταν παρέλθει το εξάμηνο από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας.

 

Όλες οι βιομηχανίες ελέγχονται συστηματικά από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος με περίπου 14.000 αναλύσεις το χρόνο, τόσο σε σχέση με τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας αποβλήτων που διαθέτουν, όσο και για τον επιμερισμό των δαπανών της Μ.Κ.Α. στις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ.-Θ. Σύμφωνα δε με την απόφαση 465/2006 του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος ενημερώνει εγγράφως για την ποιότητα των αποβλήτων όταν οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες ζητούν με αίτησή τους τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων και αφού πληρωθεί το σχετικό αντίτιμο (βλ. 078/2012).