Τι νερό πίνουμε
Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού - Επίλυση προβλημάτων
Χρήση φίλτρων νερού
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Στο εμπόριο κυκλοφορούν μια σειρά από φίλτρα νερού που προορίζονται για οικιακή χρήση. Αυτά μπορεί να είναι σε μορφή δοχείου ή να συνδέονται απευθείας με το κεντρικό δίκτυο.

Η ΕΥΑΘ βάση νομοθεσίας φροντίζει να φτάνει στον καταναλωτή υγιεινό πόσιμο νερό το οποίο υπόκειται στους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Το νερό του δικτύου φτάνει στον καταναλωτή χλωριωμένο όπως επιβάλλει η υγειονομική διάταξη Υ.Δ/5673/4.12.57 (ΦΕΚ 5/ 9.1.5 Τεύχος Β’). 

Όταν δε γίνεται σωστή συντήρηση των φίλτρων τότε γίνεται κατανάλωση του υπολειμματικού χλώριου που υπάρχει στο νερό του δικτύου και υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.