Τι νερό πίνουμε
Συχνές ερωτήσεις για την ποιότητα του νερού - Επίλυση προβλημάτων
Μυρωδιά χλωρίου στο νερό
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού. Με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό.

Η χλωρίωση γίνεται σε 24ωρη βάση με σύγχρονη τεχνολογία στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από τα κεντρικά αντλιοστάσια. Η κυριότερη μορφή χλωρίου που χρησιμοποιείται είναι το άνυδρο υγρό χλώριο (αέριο χλώριο).

Η χλωρίωση του νερού βάση νομοθεσίας, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να  μείνει μια μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα του υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ΑΚΙΝΔΥΝΗ για την υγεία του ανθρώπου καθώς εξουδετερώνεται από το σίελο και τα γαστρικά υγρά.

Η απολύμανση στο δίκτυο διανομής του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ελέγχεται καθημερινά από το Εργαστήριο Ύδρευσης, μετρώντας το υπόλειμμα ελευθέρου χλωρίου στο δικτύου διανομής. Η παρουσία υπολειμματικού χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται σε όλο το δίκτυο διανομής μέχρι τα ακρότατα σημεία αυτού, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υγειονομική διάταξη.

Η υγειονομική διάταξη προβλέπει επίσης τη παρακολούθηση και μέτρηση των παραπροϊόντων χλωρίωσης. Ονομάζονται τριαλογονομεθάνια και είναι οι ακόλουθες τέσσερις ενώσεις: xλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Παράγονται λόγω της αντίδρασης του ελεύθερου χλωρίου  του πόσιμου νερού με τον οργανικό άνθρακα που μπορεί να περιέχεται σε αυτό. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Y2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α ΔΥΓ2/Γ.Π/38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β’/26-4-2007) τα τριαλογομεθάνια μετρώνται 16 φορές το χρόνο ( ανήκουν στην ελεγκτική παρακολούθηση) και η ανώτατη παραμετρική τιμή τους στο σύνολο τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100μg/l.

Βάση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το εργαστήριο της ΕΥΑΘ  οι συγκεντρώσεις των τριαλογονομεθανίων  στο πόσιμο νερό κυμαίνονται συνήθως από 0,3 μg/l έως 6 μg/l δηλαδή πάρα πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με  το ισχύον νομοθετικό όριο  των 100 μg/l ενώ έχει παρατηρηθεί και μια κατά τόπους  πολύ μικρή εποχική διακύμανση κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.

Πολλές φορές οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το νερό που φτάνει στη βρύση τους μυρίζει χλώριο. Για να μειωθεί η μυρωδιά  του χλωρίου μπορείτε να γεμίσετε  ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό και να το αφήσετε όλο το βραδύ στο ψυγείο. Το επόμενο πρωί η μυρωδιά θα έχει εξαφανιστεί. Προσοχή το νερό που μπαίνει στο ψυγείο μέσα σε οποιοδήποτε δοχείο πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 24 ώρες.