ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2015
 

Προμήθεια 25 νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων (PDA)

Προμήθεια 25 νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων (PDA)
 
 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (κατηγορίες A+Γ)
 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διάθεση των παραγόμενων εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ)
 
 

Παροχή υπηρεσιών εξασφάλισης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την στελέχωση βαρδιών και συνεργείων της ΕΥΑΘ, συνολικού προϋπολογισμού 330.000€ πλέον ΦΠΑ

Παροχή υπηρεσιών εξασφάλισης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την στελέχωση βαρδιών και συνεργείων της ΕΥΑΘ, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000,00€) ευρώ, πλέον  ΦΠΑ
 
 

Προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή

Προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή
 
 

Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ
 
 

Παροχή υπηρεσίας για αναλύσεις ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Παροχή υπηρεσίας για αναλύσεις ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE

Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE
 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινεία)

ΑΚΥΡΩΣΗ διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (Αινεία)
 
 

Προμήθεια προωθητικού υλικού

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού.
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια προωθητικού υλικού, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 14/7/2015 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση) αγωγών HDPE

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και μετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE σύμφωνα με τους πίνακες  (κατηγορίες)  και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει  προσφορά στην  Διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,  Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θες/νίκη,      έως  την  Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 ώρα 14:00  
 
 

Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χημικών αποβλήτων των Χημικών Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χημικών αποβλήτων των Χημικών Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.         
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χημικών αποβλήτων των Χημικών Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/7/2015 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη