Τι νερό πίνουμε
Η σημασία των παραμέτρων που ελέγχουμε
Εισαγωγή
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Η υγειονομική διάταξη Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.7.2001), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και όπως τροποποιήθηκε με την  ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β’/26-4-2007), ορίζει τη συχνότητα και το είδος των αναλύσεων για 100.000 - 200.000 m3 ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού.

Κατά τη δοκιμαστική παρακολούθηση στο Εργαστήριο (σε ημερήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους) ελέγχονται δείγματα από τις πηγές υδροληψίας και το δίκτυο διανομής ως προς παραμέτρους όπως οσμή, γεύση, θολότητα, χρώμα, pH, αγωγιμότητα, αμμώνιο, χλωριούχα, αργίλιο και μικροοργανισμούς.

Σε ετήσια βάση εκτελείται ελεγκτική παρακολούθηση του νερού. Πραγματοποιούνται 16 δειγματοληψίες ετησίως κι εξετάζονται οι παράμετροι που αφορούν βαρέα μέταλλα κι οργανικές ενώσεις (φυτοφάρμακα, παραπροϊόντα χλωρίωσης κ.λπ.).

Κατά τη συμπληρωματική παρακολούθηση η οποία πραγματοποιείται τέσσερις φορές ετησίως σε δείγματα του δικτύου πόλεως και πηγών υδροληψίας, εκτελούνται αναλύσεις επιπλέον παραμέτρων, όπως ορυκτέλαια, απορρυπαντικά, φαινόλες, άλλα βαρέα μέταλλα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικοί οργανισμοί.

Σημαντικό παράγοντα για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού αποτελεί το γεγονός ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, και παθογόνους μικροοργανισμούς. Για το λόγο αυτόν εκτελούνται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι και επιτόπιες έρευνες στις πηγές υδροληψίας και το δίκτυο διανομής.

Στο Εργαστήριο Ύδρευσης γίνονται μικροβιολογικές αναλύσεις που περιλαμβάνουν εξέταση ως προς τον αριθμό αποικιών στους 22ο  και 37ο C, τον ολικό αριθμό κολοβακτηριοειδών, Escherichia coli και Clostridium perfringens. Τα δείγματα προέρχονται από σημεία του δικτύου διανομής κι από τα σημεία όπου τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή.

Επίσης, δείγματα νερού για μικροβιολογική εξέταση αναλύονται και στο Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.