ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2018
 

Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης

Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης
 
 

Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας

Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV

Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV
 
 

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ"
 
 

Προμήθεια Ιμάντων Συγκροτημάτων Αφυδάτωσης Ιλύος της ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Προμήθεια Ιμάντων Συγκροτημάτων Αφυδάτωσης Ιλύος της ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.
 
 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού IDEXX Colilert για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού IDEXX Colilert για το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού
 
 

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα

Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα (Granular Activated Carbon, GAC) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
 
 

Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (Request for Information - RFI)

 
 

Μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού

Μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού
 
 

Παροχή υπηρεσιών αφυδατωμένης ιλύος

Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Προμήθεια ενός παροχομέτρου ακαθάρτων & καταγραφικού οργάνου στην Ε.Ε.Ν.Θ.

Προμήθεια ενός παροχομέτρου ακαθάρτων & καταγραφικού οργάνου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
 
 

Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ