ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακυρήξεις Έτους 2013
 

Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2014

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με τα όργανα και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν και στις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Αναβολή δημοπρασίας

Από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνεται ότι η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Επισκευές βλαβών δικτύου Αποχέτευσης έτους 2014" που ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 17/12/2013, αναβάλλεται.
 
 

Ακύρωση – επανασύνδεση υδροληψιών στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έτους 2013

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με τα όργανα και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν και στις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014
 
 

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014

Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2014
 
 

A' ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2013

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με τα όργανα και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν και στις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Υπολειπόμενα έργα αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Πεύκων

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με τα όργανα και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν και στις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Επισκευή και Συντήρηση Βιολογικών Αντιδραστήρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Επισκευή και Συντήρηση Βιολογικών Αντιδραστήρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
 
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου "Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013"

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου "Διακλαδώσεις–Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση–Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης Έτους 2013"
 
 

Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005, για την επιλογή Αναδόχου με τη Συμφωνία - Πλαίσιο. Οι όροι της Συμφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των μελετών της Συμφωνίας - Πλαίσιο αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 
 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου "Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013"

Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου "Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013"
 
 

Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ 2013

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής συνίσταται κυρίως στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και διαμόρφωσης και περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου αυτών. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, είναι διάσπαρτες σ' όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που βρίσκονται στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά μήκος των υδραγωγείων καθώς και στις θέσεις υδροληψίας στις περιοχές αυτές (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αποθήκες, συνεργεία, γεωτρήσεις κλπ.). Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί επίσης και η αποκατάσταση του περιμετρικού τοιχίου της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ.Θ. η οποία θα περιλαμβάνει την καθαίρεση του υφιστάμενου σαθρού σκυροδέματος, την αποξήλωση των διαβρωμένων επιφανειών στο εναπομείναν τοιχίο και τη συντήρηση των υφιστάμενων ράβδων οπλισμού.