ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2018
 

Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  • Θέμα διαγωνισμούΣυμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών14/06/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης19/06/2018 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ23/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης24/05/2018
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Αρχική Προκύρηξη στον Ευρωπαϊκό ΤύποΛήψη Αρχείου
  • Διορθωτική Προκύρηξη στον Ευρωπαϊκό ΤύποΛήψη Αρχείου
  • ΕΕΕΣΛήψη Αρχείου
  • Τεύχη ΔημοπράτησηςΛήψη Αρχείου