ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διακηρύξεις Έργων / Μελετών
Διακηρύξεις Έτους 2018
 

Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης

 Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό "ανοικτής διαδικασίας", άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμούΈργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών12/06/2018 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης15/06/2018 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ18/05/2018
  • Προθεσμία υποβολής Ερωτημάτων:30/05/2018
  • Προκήρυξη στον Ευρωπαϊκό τύποΛήψη Αρχείου
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • ΕΕΕΣ                      Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης                                                 Λήψη Αρχείου
  • ΣχέδιαΛήψη Αρχείου 1    Λήψη Αρχείου 2    Λήψη Αρχείου 3