ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο αντλητικών συγκροτημάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο αντλητικών συγκροτημάτων τύπου booster για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Βοσνάκη ΑΥ42 Πεύκων
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο σαλίγκαρων αντλιών για το αντλιοστάσιο ΑΑ8-Β2

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την  προμήθεια δύο σαλίγκαρων αντλιών για το αντλιοστάσιο ΑΑ8-Β2
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για τη Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ, για τρεις (3) μήνες
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Ακυρώθηκε)

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών
 
 

Προμήθεια 500 τεμαχίων χυτοσιδήρων στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)

Προμήθεια 500 τεμαχίων χυτοσιδήρων στομίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
 
 

Προμήθεια βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης PN16 μετά των αντιστοίχων βάκτρων προστασίας

Προμήθεια βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης PN16 μετά των αντιστοίχων βάκτρων προστασίας
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) πλέον ΦΠΑ.
 
 

Προμήθεια USB sticks, τετραδίων, τσαντών και σακιδίων για τις επικοινωνιακές ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια USB sticks, τετραδίων, τσαντών και σακιδίων για τις επικοινωνιακές ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος  υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας περίπου 12% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιμο νερό για την απολύμανση του πόσιμου νερού ανεξαρτήτων πηγών υδροληψίας, σε συμμόρφωση με την υγειονομική διάταξη ΥΜ/5673/4-12-1957 (ΦΕΚ 5/9-1-58 Β΄) «Περί απολύμανσης πόσιμου νερού με χλώριο» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 26/2/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Server, Η/Υ, Οθονών και Λογισμικού

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ενός (1) SERVER, τεσσάρων (4) Η/Υ, τριών (3) οθονών και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη
 
 

Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης

Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης
 
 

Προμήθεια δυο αντλιών για ισάριθμα βυτιοφόρα οχήματα

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια δυο αντλιών για ισάριθμα βυτιοφόρα οχήματα, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 14:30