ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 31η Μαΐου 2018 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα,, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 15μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.319.985 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,526% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας