Τι νερό πίνουμε
Νομοθεσία
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το νερό καθώς κινείται στον κύκλο του νερού (έδαφος, θάλασσα, αέρας) εμπλουτίζεται με διάφορες ενώσεις. Η επιτρεπόμενη ποσότητα αυτών των ενώσεων καθορίζεται από τη νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία που ισχύει τώρα είναι η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.7.2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  και όπως τροποποιήθηκε με την  Κ.Υ.Α ΔΥΓ2/Γ.Π/38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β’/26-4-2007). Θέτει ανώτατα επιτρεπτά όρια για 50 παραμέτρους και καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα ελέγχου ανάλογα με το πληθυσμό που υδροδοτείται.

Οι  βασικές νομοθετικές  διατάξεις που διέπουν το πόσιμο νερό ως προς  την ποιοτικά χαρακτηριστικά  του  είναι κάτωθι :

Κοινή Υπουργική Απόφασης Υ2/2600/2001
«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  Σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ενωσης  της 3ής Νοεμβρίου 1998 και όπως τροποποιήθηκε με την  Κ.Υ.Α ΔΥΓ2/Γ.Π/38295/2007 (ΦΕΚ 630 Β’/26-4-2007)
98/93ΕΚ
«Ευρωπαϊκή Οδηγία  σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Υ.Μ 5673/58
«Περί απολύμανσης των υδάτων των υδρεύσεων»
ΔΥΓ2/19028
«Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης»
Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007
Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998