ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2014
 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για αντλιοστάσια

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το  αντλιοστάσιο «Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούμπας» προς «Ουτσάρσο», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το  αντλιοστάσιο «Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούμπας» προς «Ουτσάρσο», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98   4ος  όροφος.
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισμού Χημείου στην ΕΕΛΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισμού Χημείου στην ΕΕΛΘ
Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκείμενου να προβεί στην αντικατάσταση μέρους του εργαστηριακού εξοπλισμού του Χημείου, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την Παρασκευή, 5/9/2014 σε σφραγισμένο φάκελο.
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκείμενου να προβεί στην προμήθεια υποβρύχιου αναλυτικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Φ54 στην περιοχή της Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την Δευτέρα, 1/9/2014 σε σφραγισμένο φάκελο
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης
 
 

Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού AutoCAD και διασύνδεσή του με το GIS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού AutoCAD και διασύνδεσή του με το GIS
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΕΛΘ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΕΛΘ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΑ
 
 

Στεγνωτικά αντλιών ιλύος στο αντλιοστάσιο μεταπάχυνσης στην ΕΕΛΘ

Στεγνωτικά αντλιών ιλύος στο αντλιοστάσιο μεταπάχυνσης στην ΕΕΛΘ
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ MOHNO PUMPS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ MOHNO PUMPS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ
 
 

Πληροφοριακό Σύστημα

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για τον ανασχεδιασμό των Εμπορικών και Λογιστικών Διαδικασιών και την Υλοποίηση νέου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 
 

Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ

Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ
 
 

Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ

Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ
 
 

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης

Παροχή Υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωση όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών