ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων 2017

H ΕΥΑΘ ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά της για το 2017

Λήψη αρχείου

 
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει 74,02%.

 
 

Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 27/02/2018 σχετική γνωστοποίηση του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 26.868.000 (74,02%) εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 18.150.001 (50% συν 1 μετοχή) κοινές ονομαστικές μετοχές και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 8.717.999 (24,02%) κοινές ονομαστικές μετοχές.

 
 

Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων στη συνεδρίαση της 21/2/2018 αποφάσισε:
1. Tην ανάκληση της 195/27.10.2011 (Β’ 754) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος με το οποίο μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 14.520.000 μετοχές της ΕΥΑΘ, με ισχύ από 1.1.2018.
2. Την ανάκληση της 206/25.4.2012 (ΦΕΚ Β’ 1363/26.4.2012) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος με το οποίο μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 3.630.001 μετοχές της ΕΥΑΘ, με ισχύ από 1.1.2018.
Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 614/22.02.2018.
Μετά τα ανωτέρω, το σύνολο των μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που ανήκουν στο Ελληνικό Δημοσίο ανέρχεται σε 18.150.001 (ποσοστό 50% συν 1 μετοχή) και στο ΤΑΙΠΕΔ σε 8.717.999 μετοχές (ποσοστό 24,017%)
 
 

Αλλαγή υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η ΕΥΑΘ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λόγω αποχώρησης της κας Κουτούπη Τζένης, ορίζει τον κ. Καφετζή Γιώργο, ως υπεύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
 
 

Αλλαγή υπευθύνων της Υπηρεσίας Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων από 1-2-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 2/2018 απόφαση του, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ' αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 1.2.2018 ορίζει:
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 1/2018 απόφαση του ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018.
 • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2017 : Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017 : Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
 • Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 (*)
 • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (*)
 • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 (*)
 • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2018 : Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
 
 

Φορολογικό Πιστοποιητικό για τη Χρήση 2016

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., σε εφαρμογή  της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2016 έλαβε επίσης και η θυγατρική της εταιρεία ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.
 
 

Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβούλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 12/10/2017 εξέλεξε τον Πέτρο Σαμαρά, χημικό μηχανικό ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Τσιωνά. Ο Πέτρος Σαμαράς ορίσθηκε και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, η οποία αποτελείται πλέον από τους Παναγιώτη Γκόγκο, Στεφανια Τανιμανίδου και Πέτρο Σαμαρά.
 
 

Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων Α' 6μήνου 2017

Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 76% παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2017 η ΕΥΑΘ, με σταθερό τζίρο και χωρίς αυξήσεις τιμολογίων ή «εκπτώσεις» στην κοινωνική της πολιτική, αλλά αντίθετα με επιπλέον εκπτώσεις στους πληγέντες του παγετού και σημαντική αύξηση των σχετικών διακανονισμών.
 
 

Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβούλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ στη συνεδρίαση της 27/7/2017 εξέλεξε την κα Μαρίνα Κουρή, ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ Ελευθερίας Καραχάλιου. Η κα Μαρίνα Κουρή είναι project manager στο ΤΑΙΠΕΔ.
 
 

Συγκρότηση διοικητικού συμβούλιου σε σώμα

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι  μετά την επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2017 του ορισμού της κ. Στυλιανής Βαλάνη ως μη εκτελεστικό Μέλος, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
 
 • Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιωάννης Παπαϊωάνου Αντιπρόεδρος Α΄, εκτελεστικό μέλος
 • Στυλιανή Βαλάνη Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Στεφανία Τανιμανίδου (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Παναγιώτης Γκόγκος, (Ανεξάρτητο) μη εκτελεστικό μέλος.
 • Εύδοξος Πετρίδης, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Ιωάννης Τσιωνάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ελευθερία Καραχάλιου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Αρχοντόπουλος, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.
 • Αναστάσιος Σαχινίδης, εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.