ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια τεσσάρων (4) αντλιών επιφανείας.
 
 

Προμήθεια επιστημονικού οργάνου

Προμήθεια επιστημονικού οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας Τριπλού Τετραπόλου (LC-MS/MS) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
 
 

Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 
 

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή
 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας
 
 

Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού AutoCAD

 
 

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών για κοχλία αντλιοστασίου εισόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης "

 
 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 
 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής